Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Еди Иванов Иванов, Департамент по спорт

онлайн на адрес: https://meet.google.com/rzp-mfzk-pbn?pli=1

 

Публичната защита за придобиване на ОНС "Доктор" по направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението в детската градина и началното училище по физическо възпитание и спорт) ще се проведе на 25.10.2022 г. от 11.00 часа, онлайн на адрес:

https://meet.google.com/rzp-mfzk-pbn?pli=1

Тема на дисертацията:"Педагогически модел за ускорено начално обучение по таекуон-до на ученици I - IV клас"

Председател на НЖ - проф. Боряна Георгиева Туманова, д-р

Научен ръководител - проф. Ирен Йорданова Пелтекова, д-р

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: