Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Богомила Василева Колева, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29 на ФЖМК

Защита на докторска дисертация на тема: „Управление на бизнес-репутацията при кризи с пандемичен характер (2020-2023)” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Управление на репутационни кризи), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Николай Михайлов
Председател на научното жури: проф. д-р Теодора Петрова
Автореферат
Рецензии:

  • проф. дсн Добринка Пейчева БГ / EN
  • доц. д-р Мила Серафимова БГ / EN

Становища:

  • проф. д-р Теодора Петрова БГ / EN
  • проф. дсн Валентина Миленкова БГ / EN
  • проф. д-р Росен Стоянов БГ / EN