Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Стопански факултет / Специалност Стопанско управление / Магистърски програми за специалисти / Дигитален маркетинг

   

 

Специалност: Стопанско управление

Магистърска програма: Дигитален маркетинг

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д. ик. н. Невяна Кръстева

е-mail: nevianak@feb.uni-sofia.bg

Администратор: гл. ас. д-р Рая Каназирева

е-mail: kanazireva@feb.uni-sofia.bg

 

КАНДИДАТСТВАНЕ в програмата за учебната 2021/2022 година:

Всички кандидати могат да подадат своите документи през системата https://feba.kmk.uni-sofia.bg/

Семестриална такса: 1080 лв.

 

  • Среща с новоприетите магистри от Магистърски програми „Дигитален маркетинг“ и „Геймификация в бизнеса, публичния и неправителствения сектор“ на 30 септември 2021г. от 18:30 ч. (онлайн класна стая на проф. Невяна Кръстева).

 

За прием в програмата се кандидатства с документ за завършена ОКС „Бакалавър“. Кандидатите се явяват на устно събеседване с комисия. Балът се образува от средния успех от дипломата, успеха от държавния изпит (защита на дипломна работа) и оценката от събеседването. Максимален бал – 18.

 

Срокове за кандидатстване в кандидат-студентска сесия за магистри:
- предварителна: от 1 до 20 юли 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 21 юли от 10:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/dm-up-game-dmt-2107

- редовна: от 26 юли до 10 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 13 септември от 10:00 ч. в MS Teams: https://bit.ly/dm-up-game-dmt-1309

- допълнителна: от 15 до 24 септември 2021 г. включително - събеседването ще се проведе на 29 септември от 18:30 ч. в MS Teams: https://bit.ly/dm-up-game-dmt-1309

 

Информационни срещи за Магистърска програма: Дигитален маркетинг

Всички потенциални кандидати имат възможност да зададат своите въпроси за магистърската програма на проф. д.ик.н. Невяна Кръстева време на онлайн информационни срещи в Microsoft Teams, които ще бъдат проведени в рамките на кандидат-магистърската кампания.

Първата информационна среща ще се проведе на 28 юни 2021 г. (понеделник) от 18:00 до 19:00 часа.

Втората информационна среща ще се проведе на 6 юли 2021 г. (вторник) от 18:00 до 19:00 часа.

Линкът за провеждане на срещите е: класна стая на проф. Невяна Кръстева

 

Цел на програмата: Програмата Дигитален маркетинг има за цел да подготвя висококвалифицирани професионалисти, които да умеят да развиват успешно бизнес в бързо променяща се технологична среда. Програмата се фокусира върху използването на технологията, новите медии и интернет, за да се комуникират ценни предложения от фирма или организация към клиенти и обществото като цяло. Учебните дисциплини покриват всички ключови елементи на маркетинга като стратегия, бранд мениджмънт, етика, ефективност, проучвания, сегментиране, активиране. Допълнителният акцент е върху прилагането на придобитите знания и умения чрез технология в цифровия свят. След завършване на програмата студентът трябва да знае и да може да разработва цялостни управленски и маркетингови стратегии, които се интегрират в интернет среда. Програмата цели да създаде разбиране за необходимостта от сериозна теоретична подготовка и да даде на обучаемите основа за непрекъснато самоусъвършенстване в практиката. Магистърската програма Дигитален маркетинг цели да даде на студентите нови знания за инструментите за дигитален маркетинг и социални медии. Програмата се основава на съществуващите маркетингови практики и интегрираните към тях дигитални инструменти и приложения за социални мрежи, така че студентите да намерят своето място в бума на дигиталната ера. Завършилите програмата ще бъдат подготвени да отговорят на нуждите на всяка маркетингова позиция и да използват своите авангардни знания и за тяхната компания, и за своето лично развитие.

Условия за кандидатстване: виж общите условия

Възможна реализация на завършилите програмата: ръководители на разнообразни по големина и специфика организации, мениджъри по дигитален маркетинг, специалисти в маркетинговите отдели, занимаващи се със стратегическо управление, планиране, управление на човешките ресурси, оперативно управление и др. Успешно завършилите могат да заемат ръководни и административни длъжности в стопански организации, средните и висшите равнища на държавната администрация, организациите от третия сектор; да работят като консултанти; да продължат обучението и изследователската си работа в докторантура; да бъдат преподаватели в различните степени от системата на висшето образование; да работят в научноизследователски и развойни звена.

Продължителността на обучението е 1 година, която включва:

  • Базова задължителна подготовка – учебни дисциплини, изграждащи професионалната специализация на магистър по Стопанско управление с акцент върху дигиталния маркетинг.
  • Базова изравнителна подготовка – Приетите, които попадат в категорията неспециалисти, задължително преминават през допълнителна, изравняваща нивото, подготовка – специфични дисциплини, предлагани като задължително избираеми
  • Профилираща подготовка – изборно-задължителна и свободно избираема подготовка в различни възможни направления.

Обучението завършва с държавен изпит, като държавните сесии са съответно през м. юли и през м. септември.

Обучението в програмата е само в платена форма.

 

Архив на учебните планове: