Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Стопански факултет / Икономика и финанси (английска програма) / Икономика и финанси (френска програма)

   

Обучението е на български език, като някои от курсовете се провеждат на френски или английски език. Курсовете на чужд език са посочени в учебните планове.

 

Франкофонска програма "Икономика и управление" (BG)

Франкофонска програма "Икономика и управление" (FR)

Бакалавърски програми по Икономика и управление в сътрудничество с френски университети

 

 

Бакалавърската специалност "Икономика и финанси (френска програма)" следва високи международни стандарти. Част от курсовете са разработени в сътрудничество с колеги от водещи френски университети и се преподават на френски език от български и френски преподаватели. Някои от дисциплините се преподават и на английски език.

Учебният план е с подчертан интердисциплинарен характер, съчетаващ икономически, финансови, управленски и правни дисциплини и т.нар. STEM дисциплини – приложна математика, статистика, компютърни и информационни технологии. Балансираното преподаване на класически и модерни теоретични и емпирични модели и концепции развива практически ориентирани умения, базирани на солидни теоретични знания и подготвя студентите за вземане на ефективни решения чрез използване на съвременни методи и средства, в т.ч. работа с реални данни и приложение на съвременни аналитични софтуерни приложения.

Бакалавърска специалност „Икономика и финанси” (френска програма) е с прием за всички кандидати, завършили средно образование, и владеещи френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици.

 

При определени условия (допълнителна задължително-избираема подготовка), съгласно договорите за двойно дипломиране между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетите Лил и в Поатие (Франция), студентите имат възможност да получат френска диплома Лисанс по икономика и управление.

 

Завършилите с професионална квалификация „ИКОНОМИСТ И ФИНАНСИСТ” могат успешно да работят в бизнес организации, държавни институции на местно и регионално равнище, държавната администрация, в организации с нестопанска цел, във финансови институции и др. Тяхната професионална реализация включва:

  • Различни управленски равнища в икономическите, финансово-счетоводните и административните отдели във всички публични и частни институции, както и в неправителствения сектор;
  • Анализатори в икономически, финансови, търговски и други отдели и дирекции в министерства, ведомства, предприятия, общинската и областната администрация, научно-изследователските звена;
  • Експерти в специализирани агенции, банкови и небанкови финансови институции, международни финансови организации и др.;
  • Консултанти при разработването на национални и международни бизнес проекти, тяхната оценка и осигуряване на източници на финансиране;
  • Предприемачи, формиращи и ръководещи собствен и семеен бизнес.

Те биха могли да продължат образованието си в магистърските програми на Стопанския факултет или други учебни заведения в страната, както и в чужбина.

 

 

За повече информация относно френската програма по Икономика и финанси - доц. д-р Соня Георгиева, sonia@feb.uni-sofia.bg

 

Информация за катедра "Икономика"