Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Кристиана Марианова Бояджиева, Исторически факултет

Зала № 2, Северно крило на Ректората.

Публична защита на дисертационния труд на Кристиана Марианова Бояджиева на тема: „Жената в малкия български град – средата на 20 в. до 1989 г. /социален статус и роли/", за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата /Етнология на града/. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Илия Стоянов Илиев

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии:

Становища: