Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Предстоящи защити / Денис Богомилов Иванов, Исторически факултет

35-та аудитория, ИФ - Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Денис Богомилов Иванов на тема: „Иван Драсов – непознатият и недооценен деец на българското националноосвободително движение“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България – История на Българското възраждане“. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. д-р Надя Манолова-Николова

 

Автореферат / EN

Рецензии:

Становища: