Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Радина Иво Божилова, Исторически факултет

42 кабинет / Исторически факултет/ в Южното крило на Ректората

Публична защита на дисертационния труд на Радина Иво Божилова на тема: „Кирила Възвъзова-Каратеодорова – творчески път, архивни ресурси ”, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „ Документалистика, архивистика, палеография (архивистика)“. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Иванова Калинова

 

Автореферат БГ / EN

Рецензии

Становища