Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Петя Валентинова Димитрова, Исторически факултет

Заседателна зала № 2, Северно крило на Ректората

 

Публична защита на дисертационния труд на Петя Валентинова Димитрова на тема: „МИГРАЦИЯ ОТ ГРАД КЪМ СЕЛО: ЕТНОЛОЖКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ, СЛОВАКИЯ И БЕЛГИЯ, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Политическа етнология/. Редовна докторантка, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Николаева Маркова

 

Автореферат / EN

Рецензии

Становища