Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Малинка Георгиева Стаматова, Исторически факултет

Ауд. № 40 Южното крило, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Малинка Георгиева Стаматова на тема: Православие и народна традиция /България - Сърбия, втората половина на 20 век/ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология-Балканска етнология/. Редовна докторантка. Отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Мира Маркова

Автореферат

Рецензии

Становища