Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Лало Пацев Каменов, Исторически факултет

Заседателна зала, Северно крило, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Лало Пацев Каменов на тема: „РЕФЛЕКСИВНА КАРТИНА НА ДИСКРИМИНАЦИОННИ ФАКТОРИ В СФЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ /2012-2017 г./, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнопсихология на образователното взаимодействие/. Редовен докторант, отчислен с право на защита.

Председател на научното жури: доц. д-р Илия Стоянов Илиев

 

Автореферат

Рецензии

Становища