Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Илиана Страхилова Страхилова, Исторически факултет

Зала 2 , Северно крило, Ректорат

Публична защита на дисертацията на Илиана Страхилова Страхилова на тема: „Модели на трайни естетически въздействия върху човешкото тяло (втората половина на ХХ – началото на ХХI век), за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата /Етнология – Жестово поведение в българската култура/. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: Проф. дфн Николай Георгиев Папучиев

 

Автореферат

Рецензии

Становища