Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Габриела Василева Бонева, Исторически факултет

35 аудитория, Исторически факултет, Ректорат

Публична защита на дисертационния труд на Габриела Василева Бонева на тема: „Държавната политика към висшето образование в България след Втората световна война“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор”; Професионално направление 2.2 История и археология – Докторска програма „История на България - Съвременна българска история“. Редовна докторантка, отчислена с право на защита.

Председател на научното жури: проф. д-р Евгения Иванова Калинова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: