Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Денчо Стефанов Данчев, Исторически факултет

Аула, Ректорат

 

Публична защита на дисертационния труд на Денчо Стефанов Данчев на тема "НАТО и Средиземноморието 1949-1956 г.” за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 2.2 История и археология (Нова и най-нова обща история - Съвременна история). Редовен докторант, отчислен с право на защита.
Председател на научното жури: доц. д-р Александър Сивилов.

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: