Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Физикохимия / Преподаватели / Проф. д-р Анела Иванова

   
1

Професионално развитие:

от 2018 г.: професор по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2018 г.: ръководител на Лаборатория по квантова и изчислителна химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2018 г.: отговорник на магистърска програма Изчислителна химия

от 2015 г.: председател на Общото събрание на Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Кл. Охридски”

от 2015 г.: отговорник на специалност Фармация

2013-2015 г.: заместник-декан на ФХФ по учебните въпроси за ОКС „магистър“

2009-2018 г.: доцент по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

2005-2009 г.: главен асистент по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

2004-2005 г.: старши асистент по Теоретична химия, Катедра Физикохимия на СУ „Св. Кл. Охридски”

2004 г.: доктор по Физикохимия, СУ „Св. Кл. Охридски”

1999 г.: магистър по Химия, Специализация Химична физика и теоретична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

 

Преподавателски стаж:

Строеж на веществото – задължителен бакалавърски курс (лекции и упражнения)

Квантова химия и химична връзка – задължителен бакалавърски курс (лекции)

Химична терминология на английски език – задължителен бакалавърски курс (лекции)

Физикохимия с колоидна химия 1 – част от задължителен магистърски курс за специалност Фармация (лекции и упражнения)

Молекулна динамика и Монте Карло симулации – задължителен магистърски курс (лекции и упражнения)

Молекулна механика – задължителен магистърски курс (лекции и упражнения)

Квантова химия на молекулни системи – задължителен магистърски курс (упражнения)

Приложение на статистически анализ в молекулното моделиране – изборен бакалавърски курс (лекции и упражнения)

Молекулно моделиране на фармакофори – изборен магистърски курс за специалност Фармация (лекции)

 

Изследователски и преподавателски визити в чужбина:

2018 Преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, Comenius University of Bratislava, Faculty of Pharmacy, Приемащ учен: Dr. Kristína Piatničková

2017 Преподавателска мобилност по програма ERASMUS+, University of Naples, Faculty of Pharmacy, Приемащ преподавател: Assoc. Prof. Dr. Serenella Seccia

2013, 2015, 2022 Краткосрочни изследователски визити в Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany, Приемащ учен: Prof. Dr. Martin Baumgarten

2011 Humboldt Renewed research stay стипендия, Приемащ учен: Prof. Dr. Martin Baumgarten, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany

2006/2007 Humboldt изследователска стипендия, Приемащ учен: Prof. Dr. Notker Rösch, Technical University, Munich, Germany

2004, 2005 STSM в рамките на COST P12 “Structuring of Polymers”; Приемащ учен: Prof. Dr. Natalia Gospodinova, CNRS, Institute for Chemistry of Surfaces and Interfaces, Mulhouse, France

2001, 2002 Стипендия Marie-Curie, V Рамкова програма на ЕС; Приемащ учен: Prof. Dr. Martin Baumgarten, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany

 

Изследователски проекти:

COST акция CA21101 Confined Molecular Systems: from a New Generation of Materials to the Stars (COSY), 2022-2026 (участник)

Получаване на ефективни органични емитери за светодиоди чрез насочена настройка на възбудените им състояния, Фонд „Научни изследвания”, 2020-2023 (ръководител)

Лекарствени вектори-бионосители: ефективност чрез разбиране, Фонд „Научни изследвания”, 2016-2019 (ръководител)

Materials Networking, H2020 project No 692146, 2016-2019 (ръководител на работен пакет)

Определяне на енергетичната бариера за преминаване на пептид-лекарствен комплекс през клетъчни мембрани чрез атомистични молекулно-динамични симулации, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2017 (ръководител)

FP7 Project BeyondEverest, 2011-2015 (отговорник на група)

Електрични и електрохимични свойства на течните повърхности, Фонд „Научни изследвания”, 2010-2014 (участник)

Обратими нанотранспортери през течни фазови граници, Фонд „Научни изследвания”, 2008-2012 (участник)

Полианилинът като компонент в широк спектър съвременни наноматериали – предизвикателство за теорията и експеримента, Фонд „Научни изследвания”, 2006-2011 (участник)

Разработване на атомистичен молекулно-механичен модел на течна маслена фаза от нискомолекулни алкани, НИС на СУ „Св. Климент Охридски” 4/2012 г. (ръководител)

Влияние на химичния състав и обкръжението върху структурата и свойствата на антимикробния пептид ареницин-1, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2011 (ръководител)

Електрични и структурни характеристики на разредени водни разтвори на нейоногенния ПАВ хекса(етилегликол)додецилетер С12(ЕО)6, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2009 (ръководител)

Ab Initio (DFT) изследване на метал-органични спин-хибридни структури с потенциал за приложение като среди за съхранение на информация, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2008 (ръководител)

Систематично изследване на ВС, BNC и BCN клъстери – градивни единици на ВС и BCN нанотръби, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2006 (ръководител)

FP7 Action COST P12 “Structuring of Polymers”, 2003-2007 г. (участник)

Структура и диелектрични свойства на монослоевете – фактори за мониторинг на замърсители на водните басейни, Фонд „Научни изследвания”, 2003-2007 г. (участник)

Теоретично изследване на неразтворими монослоеве на молекулно ниво, НИС на СУ „Св. Кл. Охридски”, 2002-2003 (участник)

 

Посланик на добра воля на BioExcel

 

Проекти за използване на високопродуктивно изчислително оборудване:

Freezing mechanism of alkane drops revealed by molecular dynamics, проект на Swiss National Supercomputing Centre, 2022-2023 (ръководител)

Molecular dynamics modelling of the supramolecular organization of biological surfactants and drug molecules in solution, проект на PRACE-ICEI, 2021-2022 (ръководител)

Molecular dynamics modelling of the supramolecular organization of natural and synthetic surfactants in bulk and at soft interfaces, проект на EUSMI, 2021 (ръководител)

Computational characterization of the supramolecular reorganization of alkanes upon cooling, проект на PRACE-ICEI, 2020-2021 (ръководител)

Physicochemical characterization of the natural and synthetic surfactant systems with unique properties caused by specific interactions, проект на VI-SEEM, 2018 (ръководител)

Molecular description of the rheological properties of natural and synthetic surfactants at the air-water interface, проект на VI-SEEM, 2017 (ръководител)

Multiscale computations to reveal the potential of molecular drug carriers, проект на VI-SEEM, 2017 (ръководител)

 

Национални и международни образователни проекти:

Horizon Europe Project “Activating Students in Online Classes” 2020-1-PL01-KA226-HE-096358, 2020-2022 (участник)

Разработване и провеждане на електронни форми на дистанционно обучение във Факултет по химия и фармация при СУ „Св. Климент Охридски“ към МОМН, 2013-2015 (участник)

Изграждане на интердисциплинарни екипи от млади изследователи в областта на фундаменталните и приложни научни изследвания от значение за медицинската практика по ОП „Развитие на човешките ресурси“ на ЕС, 2013-2015 (участник)

 

Членство в научни организации:

От 2021 г.: Научен консултативен съвет на суперкомпютър Discoverer

От 2018 г.: Асоциация на стипендиантите „Мария Кюри“ в България

От 2008 г.: Humboldt Alumni Network

От 2008 г.: Хумболдтов съюз в България

2012-2015 г.: Редколегия на „Българско списание за химия“

 

Членство в административни организации:

От 2011 г.: Факултетен и научен съвет на Факултет по химия и фармация

От 2013 г.: Учебна комисия на Факултет по химия и фармация

От 2013 г.: Експерт по оценяване и акредитация към НАОА

2013-2015 г.: Учебна комисия на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Съорганизация на симпозиуми и конференции:

Юбилейна конференция „10 години обучение в специалност „Фармация“ във Факултета по химия и фармация“, София, 2022 г.

Prace autumn school 2021: Fundamentals of biomolecular simulations and virtual drug development, онлайн, 2021 г.

Workshops “Advanced Materials” I, II, III, IV в рамките на проекта Materials Networking – 2016 (Велинград), 2017 (Несебър), 2018 (Поморие), 2019 г. (Св. Св. Константин и Елена)

15th deMon Developers Workshop, София, 2015

Юбилейна конференция „125 години обучение по математика, информатика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски““, София, 2014

QSCP VI, Sixth European Workshop on Quantum Systems in Chemistry and Physics, София, 2001

 

Научни интереси:

 • структура и механизъм на действие на молекулно ниво на компоненти от биосъвместими системи за доставка на лекарства
 • структура и оптични свойства на органични молекули – емитери на светлина
 • организация и физикохимични свойства на хетерогенни системи на междуфазова граница
 • молекулен магнетизъм в спин-хибридни комплекси
 • разработване и валидиране на специфични за даден проблем изчислителни протоколи включващи класически и квантови молекулни симулации

 

Учебници и учебни помагала:

 1. Превод на английски на учебниците по „Химия и опазване на околната среда” за IX и X клас, изд. „Анубис”, София, 2003
 2. Електронни лекции по Приложна изчислителна химия
 3. Електронни лекции по Molecular Mechanics Force Fields for Modeling of Biomolecules и Основни понятия от квантовата механика в теоретичната химия (част от курс)
 4. Електронни лекции по Физикохимия с колоидна химия 1 (част от курс)

 

Избрани публикации:

 1. Iliev, S.; Tsibranska, S.; Ivanova, А.; Tcholakova, S. and Denkov, N. (2023): Computational assessment of hexadecane freezing by equilibrium atomistic molecular dynamics simulations. Journal of Colloid and Interface Science, 638, 743-757
 2. Ivanova, G.; Bozova, N.; Petkov, N.; An, C.; Hu, B.; Mutovska, M.; Konstantinov, K.; Zagranyarski, Y.; Videva, V.; Yordanova, A.; Baumgarten, M. and Ivanova A. (2022): Benchmarking of density functionals for the description of optical properties of newly synthesized π-conjugated TADF blue emitters. Chemistry – A European Journal, e202104411
 3. Wilson, C. G.; Aarons, L.; Augustijns, P.; Brouwers, J.; Darwich, A. S.; De Waal, T.; Garbacz, G.; Hansmann, S.; Hoc, D.; Ivanova, A.; Koziolek, M.; Reppas, Ch.; Schick, Ph.; Vertzoni, M. and García-Horsman, J. A. (2022): Integration of advanced methods and models to study drug absorption and related processes: An UNGAP perspective. European Journal of Pharmaceutical Sciences, 172, 106100
 4. Schaber, E. N.; Ivanova, N.; Iliev, S.; Petrova, J.; Gocheva, G.; Madjarova, G. and Ivanova, A. (2021): Initial stages of spontaneous binding of folate-based vectors to folate receptor-α observed by unbiased molecular dynamics. The Journal of Physical Chemistry B, 125, 7598-7612
 5. Exner, K. S. and Ivanova, A. (2020): Identifying a gold nanoparticle as a proactive carrier for transport of a doxorubicin-peptide complex. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 194, 111155
 6. Gocheva, G.; Ivanova, N.; Iliev, S.; Petrova, J.; Madjarova, G. and Ivanova, A. (2020): Characteristics of a folate receptor-α anchored into a multilipid bilayer obtained from atomistic molecular dynamics simulations. Journal of Chemical Theory and Computation, 16, 749-764
 7. Gocheva, G. and Ivanova, A. (2019): A look at receptor-ligand pairs for active-targeting drug delivery from crystallographic and molecular dynamics perspectives. Molecular Pharmaceutics, 16, 3293-3321
 8. Hu, B.-L.; An, C.; Wagner, M.; Ivanova, G.; Ivanova, A. and Baumgarten, M. (2019) Three-Dimensional Pyrene-Fused N Heteroacenes. Journal of the American Chemical Society, 141, 5130-5134
 9. Iliev, S.; Gocheva, G.; Ivanova, N.; Atanasova, B.; Petrova, J.; Madjarova, G. and Ivanova, A. (2018): Identification and Computational Characterization of Isomers with cis and trans Amide Bonds in Folate and Analogues. Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 28818-28831
 10. Ivanova, N. and Ivanova, A. (2018): Testing the limits of model membrane simulations-bilayer composition and pressure scaling. Journal of Computational Chemistry, 39, 387-396
 11. Valchanov, G.; Ivanova, A.; Tadjer, A.; Chercka, D. and Baumgarten, M. (2016): Understanding the fluorescence of light-emitting dyes. The Journal of Physical Chemistry А, 120, 6944–6955
 12. Tsoneva, Y.; Jonker, H. R. A.; Wagner, M.; Tadjer, A.; Lelle, M.; Peneva, K.; Ivanova, A. (2015): Molecular Structure and Pronounced Conformational Flexibility of Doxorubicin in Free and Conjugated State within a Drug–Peptide Compound. The Journal of Physical Chemistry B, 119, 3000−3013
 13. Zahariev, T. K.; Slavchov, R. I.; Tadjer, A. V.; Ivanova, A. N. (2014): Fully Atomistic Molecular-Mechanical Model of Liquid Alkane Oils: Computational Validation. Journal of Computational Chemistry, 35, 776–788
 14. Valchanov, G.; Ivanova, A.; Tadjer, A.; Chercka, D. and Baumgarten, M. (2013): Tuning the Optical Absorption of Potential Blue Emitters. Organic Electronics, 14, 2727–2736
 15. Ivanova, A.; Romanova, J.; Tadjer, A. and Baumgarten M. (2013): Magnetostructural Correlation in Mn(II) Hybrid-spin Complexes – Effect of Ligands and Geometry. The Journal of Physical Chemistry A, 117, 670-678
 16. Ivanova, A.; Jezierski, G.; Vladimirov E. and Rösch N. (2007): Structure of Rhodamine 6G-DNA Complexes from Molecular Dynamics Simulations, Biomacromolecules 8, 3429-3438
 17. Ivanova, A., Baumgarten, M., Karabunarliev, S. and Tyutyulkov, N. (2003): Design of ferromagnetic alternating stacks of neutral and ion-radical hydrocarbons, Physical Chemistry Chemical Physics 5, 4932-4937

Пълен списък с публикации

 

За контакти:

Email: aivanova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161520

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по химия и фармация,

бул. „Дж. Баучър” 1, 1164 София