Начало / Новини / Новини и събития / За десети път се проведе международната научна среща по Физика на плазмата

   
За десети път се проведе международната научна среща по Физика на плазмата

За десети път International Workshop and Summer School on Plasma Physics събра утвърдени и млади учени, докторанти и пост-докторанти от Белгия, България, Чехия и Япония.

Участниците представиха и дискутираха последните резултати в областта на Физика на плазмата, Термоядрения синтез, Плазмени модели и симулации, Плазмени източници, Диагностика на плазмата, Плазмени технологии и приложения в области като биология, медицина, селско стопанство и екология. Тази година важен акцент беше поставен върху създаването и приложението на плазмени технологии като довършителен етап на чистите технологии /елиминиране на токсичните замърсители във води, утайки и концентрати след обратна осмоза/.

1-1

По традиция, събитието се проведе в Китен, като главен организатор е Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Съорганизатор на тазгодишното издание е Центърът за компетентност Clean&Circle.

3-3

Участници от Центъра за компетентност Clean&Circle представиха резултати от най-новите изследвания, провеждани в рамките на европейския проект PROMISCES по плазмено третиране за редуциране на токсичността на инфилтрат и утайки от депа за твърди битови отпадъци. Апаратурата за изследванията е финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ЕС. С докладваните изследвания се разкриват иновативни възможности за създаване на хибридни технологии и надграждане на съществуващите такива за елиминиране и управление на токсичните замърсители във води, отпадъчни води, отпадъци, утайки. Това са основни дейности в Центъра за компетентност Clean&Circle и проекта по Хоризонт 2020 PROMISCES. В бъдещото разработване и трансфер на най-трудните елементи на чистите технологии беше демонстрирана успешна синергия между инфраструктурни, високотехнологични и научни проекти на ЕС.

2-2