Начало / Новини / Новини и събития / Студент на Алма матер получи високо отличие от Пекинския университет по чужди езици

   
Студент на Алма матер получи високо отличие от Пекинския университет по чужди езици

Христина Теодосиева, магистрант в съвместната програма на Софийския университет "Свети Климент Охридски" и Пекинския университет по чужди езици "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език", получи високо отличие от Пекинския университет по чужди езици (Beijing Foreign Studies University).

По време на церемонията за завършването на първия семестър в международната програма за изучаване на китайски език във висшето училище бяха отличени студентите с най-висок успех и тези с цялостно присъствие по време на учебния процес.

Христина Теодосиева получи отличия в двете категории и беше избрана за представител на студентите от випуска. По време на церемонията в края на семестъра тя отправи приветствие от името на чуждестранните студенти, които се обучават по китайски език в Пекинския университет по чужди езици в настоящата учебна година.

111-1

Теодосиева е от първия випуск на програмата, в която са приети 10 студенти. За втората учебна година са записани 5 студенти.

Магистърската програма "Междукултурна комуникация и превод с китайски и български език" е съвместна програма на катедра "Китаистика" във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и катедра "Българистика" в Пекинския университет за чужди езици. Програмата е с двугодишен срок на обучение и дава възможност за обмен на студенти между двете страни, които се обучават съответно по една година във всеки от партньорските университети. Успешно завършилите програмата получават обща диплома на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Пекинския университет за чужди езици, с професионална квалификация „Преводач с китайски и български език и специалист по междукултурна комуникация“.

112

При обучението в Софийския университет основен акцент в преподаването представлява преводът от китайски на български език, а обучението в Пекинския университет за чужди езици се фокусира главно върху превода от български на китайски език. Магистрантите се обучават в смесени групи от български и китайски студенти, което дава възможност за взаимно обучение при превода от и на роден език и интеркултурна комуникация в международна среда. Курсът на обучение е ориентиран основно към овладяване на практически умения и развиване на необходимите професионални техники по писмен и устен превод, но тя включва също така общотеоретични и профилиращи дисциплини по съпоставително езикознание, теория на превода, интеркултурна комуникация и медиация и други дисциплини, осигуряващи високо академично ниво на програмата. Учебният план предлага паралелни курсове по практически китайски език и практически български език за напреднали, съответно за българските и китайските студенти, с цел надграждане на езиковите компетенции по чужд език и по-ефективна подготовка за осъществяването на двустранен превод. Практическите занятия по писмен превод обхващат различни области на преводната литература - художествен превод (на проза и поезия), превод на публицистичен, административен, икономически, обществено-политически, юридически, научно-технически и други текстове, с възможности за специализация чрез определени избираеми дисциплини. Практическите занятия по устен превод изграждат основните умения и компетентности в консекутивния и симултанния превод като тренинг на концентрация и памет, логическо извеждане на ключови предикации и идейни послания, прецизно и структурирано предаване на преводно съдържание, усвояване на система за водене на записки, комуникативни и презентационни умения, артикулация и дикция и др. Важен аспект във формирането на езиковите компетентности на магистрантите по превод са курсовете по езикова култура, правописна норма и езикови стандарти на българския и китайския език. Програмата предоставя широки възможности за преводаческа подготовка и практика чрез максимално близки до реалните условия на превод симулации и асистенции, стажове и участия в реални събития с превод.