Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Лиляна Стракова е новият декан на Факултета по педагогика на Софийския университет

   
Доц. д-р Лиляна Стракова е новият декан на Факултета по педагогика на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 30 септември 2019 г., за декан на Факултета по педагогика беше избрана доц. д-р Лиляна Стракова. На събранието бяха издигнати две кандидатури – на доц. д-р Лиляна Стракова и на проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт. На второ гласуване с 21 гласа беше избрана доц. д-р Лиляна Стракова.

Началото на кариерното развитие в Софийския университет на доц. Лиляна Стракова е свързано с назначаването й като асистент през 1992 г. Преди това – през 1990 г. защитава дисертация на тема „Нравственото развитие на учениците в първи-трети клас” под научното ръководство на проф. д-р Доно Василев. От 2000 г. доц. Стракова заема академичната длъжност „доцент” по педагогика. Избирана е два пъти за ръководител на катедра „Социална работа” към Факултета по педагогика, а от 2014 до 2019 г. е заместник-декан на Факултета - ОКС „бакалавър”.

Доц.д-р Лиляна Стракова преподава на бакалавърско и магистърско равнище и в трите специалности на Факултета – „Педагогика”, „Социални дейности” и „Неформално образование”. На бакалавърско равнище е титуляр на дисциплините: „Гражданско образование”, „Сексолого-педагогически проблеми в детско-юношеска възраст”, „Професионални ценности и норми в социалната работа”. На магистърско равнище води дисциплините „Образователни и възпитателни ценности в учебното съдържание”; „Работа с деца с агресивно поведение”; „Взаимодействието между семейството и училището” и други. Повече от 10 години води лекции по педагогика в Биологическия факултет на Университета, а също и във Физическия факултет и Философския факултет (специалност „Психология”).

Doz. LilyanaStrakova

Преди повече от 10 години доц. Л. Стракова създава и ръководи магистърската програма „Съвременни образователни технологии” с цел подготовка и повишаване квалификацията на учителите. За периода в програмата са обучени над 130 висококвалифицирани кадри за средното образование.

От 2005 г. ръководи Център по гражданско образование към Факултета по педагогика. Организира и участва в публични лекции, конференции, кръгли маси, форуми, посветени на формирането на граждански ценности у съвременните ученици и демократичното гражданство, превенция на отпадането на децата от училище и др.

През периода 2004-2016 г. ръководи или е член на екипи по проекти с национално значение: „Гражданското образование на учениците в средното училище – европейският опит и перспектива” – (2006-2009, МОН); „Изследване на причините за отпадането на децата от училище в България”, 2006 (УНИЦЕФ и МОН); „Прозрачност и гласност чрез академичен омбудсман”, 2005-2006; „Гражданско образование и граждански компетентности на учениците” – междуфакултетен проект на Софийския университет (Философски , Исторически, Факултет по педагогика - 2009-2011 г.) и други.

Над 50 са научните публикации на доц. д-р Л. Стракова в областта на ценностното развитие на учениците, гражданското образование, причините за отпадането на децата от училище в България; обучението и възпитанието в дух на предприемачество в средното училище; учителят и учителската професия; професионалните ценности и норми в социалната работа и др.

През 1999 г. излиза монографията й „Ценностни ориентации и ценностно развитие на учениците”, а след това три студии: В „Теория на възпитанието” (1995, 2002 - на руски език, 2016): „Диагностика на възпитаността”, „Физическо възпитание и развитие”, „Полово и здравно възпитание и развитие”; в съавторство: „Корупцията в 100 отговора” (2004); над 10 студии: „Причини за отпадането на децата от училище” (2007), „Обучение и възпитание в предприемачески дух” (в две части – 2005 и 2006 г.). „Антидискриминационният фокус на европейската социална политика” (2009), „Ценностният подход в социалната работа” (2017) и др. Публикува повече от 30 статии в научни списания и сборници по актуални педагогически въпроси и проблеми на социалната работа у нас и на европейско равнище, включително подготовката на студентите по социална работа в Германия.

Доц. Л. Стракова в екип с университетски преподаватели и в партньорство с фондация „Социален диалог” с подкрепата на проф. Боян Биолчев (ректор на Софийския университет в периода 1999-2007 г.) създават институцията „Академичен омбудсман” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и в УНСС.

Член е на журито в четири национални конкурса, посветени на добри практики в образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015-2019 г.). Съставител и редактор на сборници от научни конференции по социална работа, педагогически проблеми и др.

Участва в работни срещи и като лектор по програма „Еразъм” в Германия, Франция, Македония.

Член е на Българската асоциация за образование по социална работа.