Начало / Новини / Календар / Първа годишна конференция на проект SUMMIT на Софийския университет

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

В периода 23-25 април 2024 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Първата годишна конференция на проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer) на Софийския университет по покана „Създаване на мрежа от изследователски висши училища в България“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Официалното откриване на научния форум ще се състои на 23 април 2024 г. от 9.30 ч. в Аулата в Ректората на Софийския университет (бул. „Цар Освободител“ 15). За участие в събитието са поканени български и чуждестранни водещи учени и изследователи, както и представители на официалните институции.

В рамките на деня водещите и привлечените учени, ръководители на 22 научни групи към проекта, ще представят своята работа. Екипите на научните групи работят в различни области – материали за зелена енергия и околна среда, изкуствен интелект, климат, време, природни бедствия и рискове, квантовата информатика, социални предизвикателства, дигитално образование, дигитализация на малки и средни предприятия и други.

От началото на 2023 г. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ успешно изпълнява проект SUMMIT (Sofia University Marking Momentum for Innovation and Technological Transfer), финансиран от ЕС NextGenerationEU по Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент „Иновативна България“, Инвестиция 1 „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“. Проектът е с продължителност от 42 месеца и ще приключи на 30 юни 2026 г. Финансирането е в размер от 44 000 000 лева. Проектът предвижда ежегодно провеждане на конференция, чрез която да се представят и популяризират неговите резултати. Първият ден на конференцията е посветен на обобщено представяне на резултатите от 22-те научни групи в рамките на пленарно заседание. През втория ден в отделни сесии ще бъдат представени по-подробно научните резултати за всяка една от групите.

Макар да се обозначава като проект, SUMMIT по своята същност е комплексна програма, включваща голям брой относително самостоятелни проекти и допълващи дейности, в които към момента са включени близо 650 преподаватели, изследователи, докторанти и служители от Софийския университет.

В Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет “Св. Климент Охридски” по SUMMIT са включени 14 екипа на водещи учени от Софийския университет в приоритетни области, които са с най-високите наукометрични показатели, съгласно реномирани международни бази данни (Web of science и др.). Други три екипа изследователи работят по интердисциплинарни теми с потенциал да повишат съществено изследователския капацитет на висшето училище в областта на хуманитаристиката, социалните и стопанските науки и психологията. В стратегически за Софийския университет направления като математика, химия, биология, физика и психология са привлечени водещи учени - българи от университети в САЩ и Великобритания, както и от бизнеса в България. Те са авторитетни изследователи и експерти от реномирани университети, научни организации и предприятия в страната и чужбина, които работят върху конкретни изследователски задачи в рамката на SUMMIT. С дейностите по проекта се насърчават и подкрепят върхови научни приноси с висок фактор на въздействие в съответствие с добрите практики и стандартите на европейското изследователско пространство. Програмата обхваща стратегически за Софийския университет “Св. Климент Охридски” области на познанието: природни науки, медицина, математика, компютърни науки, образование, икономика, хуманитаристика, социални науки и психология.

Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Софийския университет по SUMMIT създава също така възможности за международно сътрудничество и повишаване на научната експертиза на учени, които работят в стратегическите направления, но не са част от научните групи. Международната дейност е насочена към различен тип организации в чужбина - научни институти (лаборатории, центрове и др.), академични организации (висши училища), бизнес и др. Активностите по този показател включват финансиране за мобилност, свързана с осъществяване на съвместни публикации, подготовка на общи проекти, организиране на съвместни семинари и събития за популяризиране на резултатите от научната дейност, създаване на изследователски мрежи и др. Към края на март 2024 г. са осъществени 219 мобилности, в т.ч. 198 изходящи (пътувания на учени от Софийския университет в чужбина) и 21 входящи (учени от университети в чужбина, които посещават Софийския университет).

Отделна дейност на Стратегическия план предвижда финансирането на вътрешни за университета проекти за научни изследвания, водещи до резултати, необходими за трансфер на знания чрез защита на интелектуална собственост или чрез потенциал за иновации. Проектите финансират два типа дейности: експериментална или теоретична дейност, предприета с основна цел за придобиване на нови знания за фундаменталните причини за явленията или наблюдаемите факти, без да се цели каквото и да било пряко търговско приложение или използване; трансфер на иновации, при които всички печалби от тези дейности се реинвестират в основните дейности на университета или инфраструктура. Към края на март 2024 г. е започнало изпълнението на 90 проекта.

Top@5x

 

Реализацията на проекта ще доведе до осъществяването на няколко важни цели. Ще се повиши значително качеството на научните изследвания в предложената секторна специализация чрез сериозно нарастване на броя на научни публикации и съответно повишаване на наукометричните показатели в световно известната база данни Web of science. Ще се активизира патентната активност и ще се стимулират приложните разработки чрез създаване на нови международни патентни заявки. Други резултати от проекта са: привличане на млади учени и повишаване на квалификацията им за провеждане на приложни научни изследвания, подписани споразумения за международна активност чрез участие в научни и изследователски мрежи в чужбина, привлечено външно финансиране и осигурена индустриална подкрепа. Целите на проекта ще бъдат постигнати чрез изпълнение на комплекс от мерки, които ще създадат среда, благоприятна за привличане, ангажиране и развитие на талантливи изследователи. Финансирането чрез Плана за възстановяване и развитие ще спомогне за намирането на решение за по-широк кръг задачи, които са пряко свързани с развитието на изследователския профил на Софийския университет с цялостното подобряване на научноизследователската инфраструктура.

Програма