Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / В СУ се проведе Третата обща докторантска конференция

   
В СУ се проведе Третата обща докторантска конференция

Доц. д-р Мария Стойчева

В Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Третата обща докторантска конференция по проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”. На събитието присъстваха доц. д-р Мария Стойчева, ръководител на проекта, проф. д-р Димитър Денков, декан на Философския факултет, проф. дфн Иванка Мавродиева, Философски факултет, доц. д-р Галина Соколова, зам.-декан на Факултета по класически и нови филологии, проф. д-р Мадлен Данова, Факултет по класически и нови филологии, доц. д-р Тодор Попнеделев, зам.-декан на Историческия факултет, докторанти и преподаватели.

В продължение на 3 години (2012-2015 г.) хуманитарните факултети на Софийския университет изпълниха проект, насочен към подобряване на условията за работа на своите докторанти. Реализиран бе комплекс от мерки, които адресираха както материалното обезпечаване на младите изследователи, така и възможностите им за научно израстване: чрез участие в национални и международни форуми, чрез публикации в тематични сборници и посредством включване в различни форми на подготовка: специализирани курсове, летни школи, индивидуални консултации с професори на Университета.

По време на събитието екипът на проекта представи конкретните измерения на постигнатите резултати. Проф. Иванка Мавродиева отбеляза като важно предимство на проекта, че в него участват докторанти от няколко хуманитарни факултети на СУ. Според нея програмата е възможност докторанти, които работят в различни сфери, да участват заедно в проект, където да съизмерят своите знания и умения, да създадат и да поддържат контакти със своите колеги и участвайки в курсовете, в летните школи, конференциите, семинарите, да развият умения за изследвания, както и да ги представят в съответните научни формати.

По думите на проф. Мавродиева друго предимство на проекта е, че колеги от различни факултети са имали възможност да посетят университети, библиотеки, да участват в научни конференции в престижни, доказали се научни звена извън България и това е възможност да се съизмерят и извън рамките на СУ, да преценят докъде са стигнали и какво още трябва да научат.

1

Повече от 170 души са получили допълваща месечна стипендия в продължение на трите години на проекта. Над 50 докторанти са се възползвали от възможността да осъществят научни визити, да се включат в летни курсове или конференции, организирани от водещи европейски университети. Най-силен е бил интересът към академични форуми и работни посещения във Великобритания, Франция и Холандия. Осъществени са тридесет научни визити в 40 чуждестранни научни институции – университети, библиотеки, музеи, архиви и др.

Общо 29 докторанти са се включили в летни училища или конференции, организирани от реномирани институции, сред които University College of London, Heidelberg University, Hague Academy of International Law, Europeum Institute for European Policy (Prague) и др.

По заявки на участниците в проекта е осигурен значителен обем научна литература, която ще остане на разположение във фонда на Софийския университет и неговите факултети.

В резултат на проекта са публикувани три специализирани сборника с текстове на докторанти под методическото ръководство и рецензията на утвърдени преподаватели от Софийския университет. Тези сборници са под надслова „Докторантски изследвания в социалните и хуманитарните науки. Традиции и новаторство. Традиционни и нови подходи в изследванията в социалните и хуманитарните науки”.

Докторантите са получили възможност за изява и в тематичен брой на електронното списание „Реторика и комуникации“(брой № 15, януари 2015 г.) под редакцията на проф. Иванка Мавродиева и доц. Мария Стойчева – ръководител на проекта. Той е достъпен за свободно ползване на страницата на списанието: http://rhetoric.bg/.

Чрез публикациите в сборниците и в сп. „Реторика и комуникации” се постига приемственост и прозрачност, по-широк поглед и по-пълна информираност за дейностите по проекта и научната продукция на докторантите, отбелязват от екипа на проекта. Освен това се прави представяне на докторантите като част от академичната общност на Софийския университет и в онлайн среда, а текстовете са достъпни за читателите в интернет.

2

Ръководителят на проекта доц. Стойчева отбеляза, че вниманието на екипа е насочено към създаването на формат, в който докторантите от различни факултети и научни направления могат да работят заедно. Тя подчерта, че с този проект СУ заявява своето желание и подкрепа на докторантското обучение, което е особено присъщо на Университета. По думите на доц. Стойчева преподавателите в СУ от години работят в подкрепа на това Университетът да бъде утвърден като изследователски център. Тя подчерта, че това е проект, който създава нова програма за интегрирано обучение на докторанти от четири факултета и е един от малкото проекти, в които има толкова много бенефициенти. В заключение доц. Стойчева каза, че инициативата за провеждането на съвместни докторантски конференции ще продължи и през следващите години, като се предвижда след това да има възможност за публикации на докладите.

В рамките на проекта са проведени специализирани занятия и семинари, отворени за всички желаещи да разширят хоризонта на своята подготовка в рамките на докторските програми: „Идентичност и идентичности“, „Езиковото богатство на града“, „Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарни изследвания“ и др.

По време на традиционната лятна школа на Философския факултет в гр. Китен, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“, докторантите от интегрираната програма са получили възможност да обменят идеи със свои колеги от Ягелонския университет в Краков (Полша), Университет „Matej Bel“ в Банска Бистрица (Словакия), Палацки Университет в Оломуц (Чехия), Католическия университет „Петер Пазмани“ в Будапеща (Унгария), Университета в Шкодра (Албания) и Европейския университет „Виадрина“ във Франкфурт (Одер, Германия).

Проф. Димитър Денков, декан на Философския факултет, отбеляза, че освен тази докторантска конференция ще продължат и традиционните летни и есенни докторантски школи, конференции, семинари на Философския факултет на СУ, които са отворени за участие на докторанти от други факултети, както и от други университети от страната и чужбина.

Доц. Соколова, зам.-декан на Факултета по класически и нови филологии, подчерта, че отвъд практическите неща в подкрепа на докторантите, основната идея на проекта е докторантите да не бъдат в изолация, а се създаде една общност, в която те могат да комуникират както помежду си, така и с вече утвърдилите се изследователи в СУ. По думите на доц. Соколова именно това е едно от най-важните постижения на проекта.

Проф. Мадлен Данова отбеляза, че за нея един от най-важните приноси на програмата е създаването на докторантските курсове. Те са били особено нужни във ФКНФ, където до този момент не е имало курсове, предвидени единствено за докторанти. Именно това придава интердисциплинарност и интегрираност на програмата, каза проф. Данова и изрази надежда това да продължи и след приключването на проекта.

Доц. Тодор Попнеделев благодари на екипа, ангажиран до този момент с организацията на проекта. Той отбеляза, че СУ наистина е сериозен изследователски център и неговите докторанти трябва да имат самочувствието на хора, които са добри специалисти в своята област и това да им дава възможност да работят все по-добре в бъдеще.

В края на проекта очакванията на студенти и преподаватели са насочени към новия програмен период 2014-2020 г. и секторната Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж“. Екипът на проекта се надява, че тя ще отвори възможности и ще създаде устойчивост на установените добри практики за надграждане на докторантската подготовка както в рамките на СУ “Св. Климент Охридски“, така и в полето на неговата хуманитаристика.

Повече информация може да бъде намерена на страницата на Интегрираната програма https://phdsu.wordpress.com/