Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Преподаватели от Факултета по класически и нови филологии запознаха ученици от езикови гимназии в страната със съвременния профил на професията „преводач”

   
Преподаватели от Факултета по класически и нови филологии запознаха ученици от езикови гимназии в страната със съвременния профил на професията „преводач”

Инициативата е свързана с проекта „Привеждане на обучението по превод в съответствие с нуждите на националния пазар на услуги, базирани върху превод, в контекста на глобализиращия се многоезичен свят“.

Проектът е реализиран от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Българската асоциация на професионалните преводачески агенции (БАППА) с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

В периода декември 2014 – февруари 2015 група преподаватели от ФКНФ посетиха гимназиите с преподаване на чужди езици в Добрич, Сливен, Пазарджик, Кърджали, Монтана и Ловеч. Целта на срещите, проведени от членове на проектния екип с ученици от елитните училища и техни учители по чужди езици и български език, беше да информират за обучението по превод във ФКНФ на Софийския университет, което след осъщественото в рамките на проекта съдържателно, методическо и технологично обновяване се стреми да бъде в синхрон с най-новите тенденции в развитието на преводаческата професия.

Беше представена разработената по инициатива на Генерална дирекция „Писмени преводи” на ЕС Референтна рамка на преводаческите компетентности, която задава общи стандарти за обучението на преводачи в европейските университети и с която са съобразени специализираните бакалавърски курсове и магистърски програми по превод във ФКНФ. Референтната рамка дава насока за това, какви знания и умения трябва да притежават съвременните експерти по междуезикова комуникация, за да могат успешно да превеждат текстове от различни жанрове и тематични области, както и да предоставят други търсени на пазара услуги, базирани върху превод, като напр. обобщаване на съдържание на един език и създаване на информация на друг, локализация т.е. адаптиране на преводен текст към езиковата и културната специфика на целевия потребител.

1

Във връзка с умението за извличане на необходима за превода информация като ключова преводаческа компетентност по време на срещите бяха представени различни информационни източници, които биха могли да бъдат използвани и като помощен ресурс в обучението по чужди езици в гимназиалната степен, напр. многоезичната терминологична база данни на ЕС, разработваната в момента Многоезична терминологичната банка с текстови корпуси на ФКНФ.

Беше обърнато внимание на все по-активното навлизане на технологиите в преводаческата професия и беше демонстриран специализиран софтуер за компютърно подпомогнат превод. Беше подчертано, че предпоставка за успешна преводаческа кариера е не само владеенето на чужди езици, но и компетентността на родния език.

2

Презентациите на университетските преподаватели бяха посрещнати с голям интерес от присъствалите ученици и учители, като беше отчетена ползата от подобни контакти между средните и висшите училища за професионалната ориентация на младите хора.

 

Подробности за проекта на ФКНФ на http://translation.fcml.uni-sofia.bg/.