Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Български език и литература и Биология – ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ

   
Български език и литература и Биология – ВТОРА ИЗПИТНА СЕСИЯ

На 25 април 2010 г. в Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведат кандидатстудентските изпити по Български език и литература и Биология – от 09:00 и 14:00 часа.

Цели на изпита по Български език и литература:
- Да провери равнището на владеене на книжовноезиковата норма, доколкото тя е условие за създаване на правилен текст и за пълноценно общуване;
- Да провери литературните компетентности на кандидат-студентите, предвидени в държавните образователни изисквания на първо равнище;
- Да провери равнището на комуникативна компетентност на кандидат-студентите – доколко те умеят да създадат аргументативен текст по определен проблем;
- Да провери обществената зрелост и хуманитарната култура на кандидат-студентите – способността им за ценностна ориентация, за осъзнаване и решаване на проблеми.

Вид на изпита
Всеки от кандидат -студентите избира и работи по една от следните изпитни задачи:

Изпитна задача 1
Създаване на самостоятелен аргументативен текст по проблем, поставен чрез творчеството на конкретен автор от българската литература. Проблемът е предварително зададен във формулировката на задачата.
Пример: "История и избор в романа "Тютюн" от Димитър Димов"

Изпитна задача 2
Създаване на самостоятелен аргументативен текст в избрана от кандидат-студента жанрова форма, в който да се интерпретира проблематика, зададена чрез цитати от включените в изпитната програма литературни произведения. Проблемът трябва да бъде изведен и формулиран от кандидат-студента.

Пример: "Съпоставете двата цитата и осмислете заложените в тях проблеми:
"Отечество любезно, как хубаво си ти !"
Иван Вазов . "Отечество любезно ..."
"Прекрасно:
но – що е отечество ?"
Гео Милев. "Септември"

В практически план целите на изпита се постигат чрез два типа задачи, които изискват от кандидат-студентите:
- да създават задълбочен, логически свързан и езиково коректен текст;
- да осмислят и коментират съдържащите се в задачите хуманитарни и обществени проблеми;
- да проявят знания в областта на националната културна и литературна история, подчинени на конкретния проблем.
Посочените изисквания са в пряка връзка с оценяваните компетентности (знания и умения). Тяхното владеене се определя чрез съответните степени на владеене.
Препоръчително е кандидатстудентската работа да бъде в обема, определен от предоставения комплект листове (8-10 страници ) с цел дисциплиниране на изложението. Изпитът е писмен с продължителност 4 астрономически часа.
Кандидат-студентът е свободен:
- да определи сам композицията на своята работа (как да започне работата си, как да въведе тезата , как да организира аргументацията и т. н.);
- да избере какъв интерпретативен подход да използва – контекстуален, теоретично обоснован, аналитичен, съпоставителен, междутекстов и др.;
- да определи сам количеството и вида на цитатите (дословен, перифраза, преразказ, алюзия и т. н.) от интерпретираните произведения в своята работа.

Какво се оценява чрез изпитните работи?
Предлаганият формат на изпита е насочен към установяване на наличието на действени компетентности, а не на наизустени знания. Доколкото изпитът е основан върху съществуващите Държавни образователни изисквания за учебно съдържание, проверката е ориентирана спрямо разписаните в този нормативен документ компетентности. В най-обобщен вид те изглеждат така:
- знания и умения за общуване в различни ситуации;
- умения за разпознаване и използване на различни речеви регистри;
- умения за разбиране и осъзнаване на основните хуманитарни и обществени ценности и проблеми;
- знания за строежа и функционирането на езика и литературата;
- знания за историческия развой на литературния процес;
- умения за общуване с художествената творба – извличане на смисъл, осъзнаване на проблем, анализ и интерпретация;
- умения за създаване на аргументативен текст – организиране на изложението около някаква теза, аргументиране на тезата, съобразяване с изискванията на съответния жанр;
- практическо владеене на книжовно езиковата норма.

Оценяване
Езикови компетентности:
- Познава и спазва правописната норма;
- Познава и спазва граматичната норма;
- Познава и спазва пунктуационната норма;
- Подбира лексиката в съответствие с комуникативната задача и съответния на нея стил.

Литературни компетентности:
- Познава и функционално борави с литературно историческия материал (според изпитната програма);
- Отнася адекватно и функционално творбата /творчеството към съответния литературно исторически и социокултурен контекст;
- Интерпретира творбите в съответствие с техния жанр, сюжет, конфликти, система на персонажите;
- Владее и използва непротиворечиво специфична литературоведска терминология.

Социокултурна, езикова и литературна компетентност:
- Създаване на писмен текст;
- Осмисля задълбочено темата и разпознава заложения в задачата хуманитарен проблем;
- Изгражда адекватна на проблема теза;
- Построява аргументацията непротиворечиво, целенасочено и последователно;
- Прави адекватни изводи и заключения.
* Оценките на трите групи компетентности участват равноправно и равностойно при формирането на общата оценка на всяка една кандидатстудентска работа.

По-подробна информация ще намерите на електронната страница на Факултета по славянски филологии: www.slav.uni-sofia.bg

Примерна тема за изпита по Биология:
"Енергийни източници за организмите и преобразуване на енергията"

При развиване на темата трябва да се мотивира необходимостта от енергия за съществуването на живите системи. Да се посочат източниците на енергия, които използват автотрофните и хетеротрофните организми. Да се изясни преобразуването на енергията в използваем за клетката вид и ролята на АТФ. Да се посочи локализацията на разглежданите процеси в клетката. В заключение да се направи връзка между енергетичните преобразувания и жизнените процеси.

Методически указания
Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебната програма по биология, одобрена от МОН за VІІІ, ІХ и Х клас на СОУ - задължителна подготовка. При подготовка за кандидатстудентския изпит да се използват учебниците, одобрени от МОН, които максимално се доближават до учебната програма.

Конкурсният изпит включва:
1. Тестови задачи (30 бр.) от материала за VІІІ, ІХ и Х клас;
2. Тема от учебния материал за ІХ и/или Х клас.
Темата изисква обобщаване на биологични знания, включени в повече от един въпрос от програмата.
Писмената работа следва да бъде логично подредена, с ясна структура и да доказва, че кандидат-студентът умее да излага изчерпателно и аргументирано знанията си, като наред с това, притежава необходимата обща, биологична и езикова култура.

Коментари

Влез, за да коментираш.