Начало / Наука / Проектна дейност / Проекти на СУ

   

 

Проекти по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г."

EU Bg-efrr
OP NOIR-1

 

 • Проект BG05M2OP001-2.016-0018 “МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема” на стойност 4 997 818,32 лв., от които 4 248 145,57 лв. европейско и 749 672,75 лв. национално съфинансиране.
  Ръководител: проф. д-р Елиза Стефанова
 • ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет -Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“
  Бюджет: 4 175 484 лева, от които 3 549 161,69 лв. европейско и 626 322, 65 лв. национално съфинансиране
  Координатор от страна на СУ: проф. д-р Мира Маркова

 

Проекти по Програма "ХОРИЗОНТ 2020"

 • СУ "Св. Климент Охридски" е участник в проект RESILIENCE, финансиран от програма „Хоризонт 2020“.
  Основната цел на проекта е изграждането на действаща европейска научноизследователска инфраструктура за религиозни изследвания. Проектът се изпълнява в партньорство между дванадесет академични институции от десет държави.
  RESILIENCE е активна в социалните мрежи:
  Twitter – @resilienceRI, Facebook, Instagram, Youtube.
  Ръководител на проекта от страна на СУ е проф. Анна-Мария Тотоманова
Resilience

 

ERASMUS + ProgrammeJean Monnet Action

 

Проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 

Програма „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование”

Презентация - проекти

 • „E-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика)”, Богословски факултет на стойност 618 598,00 лв.
  Ръководител: проф. дфн Татяна Славова
 • „Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по български език като чужд за общи и академични цели”,
  Департамент за езиково обучение на стойност 407 028,00 лв.
  Ръководител: доц. д-р Светлозара Халачева
 • „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, Факултет по педагогика на стойност 685 917,84 лв.
  Ръководител: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

 

Програма "Подкрепа за развитие на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени"

 

 • „Информатика, граматика, лексикография”, Факултет по славянски филологии на стойност 333 825,39 лв.
  Ръководител: проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

 

Проект Европейска инициатива за подготовка на обучители по медийна грамотност (European Media Coach Initiative)

Logo_EMCIEU

 

 

Проект INQUIRE към Университетски Ботанически градини

Провеждан от ботанически градини в 11 страни, проектът INQUIRE показва как откривателското учене може да вдъхнови учениците да изучават научните дисциплини и да спомогне за решаването на проблемите на биоразнообразието и изменението на климата.

 

Проекти, регистрирани и обслужвани от НИС при СУ "Св. Кл. Охридски"

 

 

Постерно съобщение от научния екип по проект: Стратегия за развитие на източните специалности – Кореистика, Японистика, Китаистика: Проблеми на младото поколение в България, Корея, Япония и Китай – съпоставка, общи тенденции, перспективи и възможни решения.