Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Василена Николаева Вутова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 512 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Василена Николаева Вутова, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Създаване на интерес към книгата чрез интерактивно пресъздаване на художествен текст (в предучилищна възраст 5-7 години)“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика).

Председател на научното жури: проф. дн Лаура Иванова Димитрова – Алтъкова – СУ “Св. Климент Охридски”

 

Рецензии:

 

 

Становища: