Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Пламен Стоилов Бобоков, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала №1 на Ректората

Защита на докторска дисертация на тема: „Корпоративната социална отговорност (КСО) в мисията, визията и практиките на бизнес организациите” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Връзки с обществеността), докторант на самостоятелна подготовка. Отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Светослава Ковачева

Председател на научното жури: проф. д-р Николай Михайлов

  • Автореферат BG / EN

Рецензии:

  • проф. д-р Николай Михайлов BG / EN
  • проф. д.н. Николай Палашев BG / EN

Становища:

  • чл.-кор. проф. дфн Ангел Стефанов BG / EN
  • проф. д-р Валентина Драмалиева BG / EN
  • проф. д-р Даниела Сотирова BG / EN