Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Мартин Събчов Николов, Философски факултет

Ректорат, Южно крило, зала 63

Публична защита на докторант Мартин Събчов Николов за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 3.2. Психология (Клинична психология). Тема на дисертацията: "КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ И ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ БОЛНИ СЪС СИНДРОМ НА ОБСТРУКТИВНА СЪННА АПНЕЯ".

Председател на научното жури: проф.д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова - Пешева

Рецензии:

Становища: