Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Любомира Рангелова Стефанова, Богословски факултет

Стая 15, Богословски факултет
В изпълнение на заповед РД-19-179/21.05.2020 г. защитата ще се проведе присъствено.

 

Защита на дисертация на Любомира Рангелова Стефанова, редовен докторант на тема: "Учението за образа и символа в трактатите от Ареопагитския корпус“ за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Светослав Риболов

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: