Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Лиляна Йорданова Петкова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Зала 29, ет. 2 на Факултета по журналистика и масова комуникация, ул. Московска, 49

Защита на докторска дисертация на тема: „Мода и визуална култура в онлайн пространството. Влияние на социалните мрежи върху трансформациите на стила” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Култура и медии), редовен докторант. Отчислена с право на защита.

Научен ръководител: проф. д.н. Любомир Стойков

Председател на научното жури: доц. д-р Бисер Златанов

Автореферат

Рецензии

Становища