Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2019/2020 г. / Защитили за уч. 2019/2020 г. / Данаил Янков Йовчев, Геолого-географски факултет

Зала 81, Ректорат, СУ “Св. Климент Охридски”

 

Защита на докторска дисертация на Данаил Янков Йовчев (задочна докторантура) на тема: ,,Самородно злато и платина от Източна Стара планина” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по професионално направление 4.4. Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми).

 

Научен ръководител: доц. д-р Веселин Ковачев

Председател на научното жури: доц. д-р Василка Младенова

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: