Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стоян Панайотов Иванов, Юридически факултет

Зала 2, Ректорат

Публична защита за присъждане на образователната и научната степен "доктор" в професионално направление 3.6 Право (Римско частно право) на Стоян Панайотов Иванов с тема на дисертацията „Дружествата на публиканите “.

 

Публичната защита ще се проведе на 2 ноември 2021 г. с начален час 16.00 ч. В Заседателна зала 2, СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ректорат, Северно крило.

 

Председател на научното жури: доц. д-р Павел Сарафов

Автореферат - Стоян Иванов - BG

Рецензии:

- доц. д-р Павел Сарафов - BG

- проф. д-р Янка Тянкова-Тодорова - BG

Становища:

- доц. д-р Таня Бузева - BG

- проф. д-р Любка Ценова - BG

- доц. д-р Изабела Чакърова- Димитрова - BG