Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ивелина Иванова Ватова, Факултет по журналистика и масова комуникация

Защита на докторска дисертация на тема: „Медийният образ на Югоизточна Азия в XXI век на основата на примери за комуникационните стратегии в Китай, Индия, Япония и други държави от региона” за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Медии и комуникации – Международни комуникации в световните медии), редовен докторант. Отчислена с право на защита.
Научен ръководител: проф. д-р Мария Нейкова
Председател на научното жури: доц. д-р Ралица Ковачева

Автореферат

Рецензии:

Становища: