Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / ас. Калин Ангелов Ангелов, Физически факултет

Зала А 415, Физически факултет

Защита на докторска дисертация на редовния докторант ас. Калин Ангелов Ангелов за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Професионално направление: 1.3 Педагогика на обучението по …
Специалност: Методика на обучението по физика
Тема: „Евристичният подход при решаването на физични задачи в училищния курс по физика“

Председател на научното жури: доц. д-р Нели Иванова Димитрова

 

Материали:

Рецензии:

Становища: