Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Нова бакалавърска специалност „Бизнес администрация“ в Стопанския факултет

   

14.11.2022

 

От учебната 2023/2024 година Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява прием в нова бакалавърска специалност „Бизнес администрация“ с три езикови направления: английска програма, немска програма и френска програма.

Новата бакалавърска специалност е изградена върху дългогодишния успешен опит и традиции в областта на обучението по управление и отчита особеностите на динамичната съвременност.

Програмата е насочена към мотивирани и организирани млади хора, които имат амбицията да се развиват като лидери в различни сфери на корпоративния и публичния сектор. Фокусът на обучението е към взаимодействието и връзките между технология, бизнес и общество. Програмата дава задълбочена теоретична и практическа интердисциплинарна подготовка в редица области – мениджмънт и маркетинг, икономика, право, финанси, планиране, анализ, управление на човешките ресурси, управление на проекти и др.

Основен акцент при обучението е студентите да се научат как дигиталната среда променя бизнес структурите. Специалността дава широко разбиране за възможностите и предизвикателствата в условията на цифрова икономика, за създаването и развитието на успешна вътрешна бизнес среда в условията на Индустрия 4.0. По този начин на завършилите програмата се предоставя възможност за голям избор от мениджърски роли във всички сфери на бизнеса, за успешна реализация в търсени управленски професии, както и за създаване, организиране и управление на собствен бизнес. У студентите се цели да бъдат развити ръководни умения, умения за ефективно управление на времето, за изграждане на емоционална интелигентност и за решаване на проблеми. Те ще се формират като специалисти с високо развито чувство за дисциплина и отговорност, задълбочено разбиране за лидерството, бизнес етиката и професионализма. Цел на програмата е и да възпита у студентите стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване в избраното професионално направление.

Програмата е отворена за всички кандидати, завършили средно образование и владеещи, според езиковото направление, английски, немски или френски език на равнище минимум В2 по Общата европейска референтна рамка за езици. Обучението се осъществява на български и на съответния чужд език, включително от гост-преподаватели от чужбина. При определени условия съществува възможност за получаване на двойна диплома (българска и от европейски университет-партньор).

3BGEN