Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Конкурс за подбор на студенти по програма Еразъм + КД107 с партниращи държави

   

04.10.2018

 

СУ „Св. Климент Охридски“

 

КРИТЕРИИ

за допустимост и подбор на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1,

Образователна мобилност във висшето образование,

Мобилност с цел обучение в партниращи държави

 

Академични 2018/19/2020 години

 

1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение, студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.

3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно Междуинституционалното споразумение.

4. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ до момента на кандидатстването за мобилност – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстване за мобилност. За новозаписани магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в Магистърската програма. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

5. Областта на знание/специалност и образователно-квалификационната степен на студента/докторанта да отговарят на параметрите вписани в одобрения проект.

6. При равни други условия, приоритетно се одобряват кандидати, които не са участвали в мобилност по Програма Учене през целия живот, Еразмус Мундус, Еразъм+.

 

Важно:

1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в мобилност по програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за целия период на мобилността.

3. Краен срок за приключване на мобилностите – 30 юни 2020 г.

 

Задължителни документи за кандидатстване:

- Заявление

- Мотивационно писмо

- Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването

- Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия