Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Научно-изследователска, международна и проектна дейност

   
Проект BG05M2OP001-1.002-0006
Център за компетентност

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019
Център за компетентност

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА
„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“,
Период на изпълнение 2018 –2023

 

МОН - Фонд „Научни изследвания”, Договор № КП-06-КОСТ-2/17.05.2022

Ръководител на проекта: проф. д-р Нина Николова, nina@gea.uni-sofia.bg

 

Научен колектив: СУ, ГГФ: проф. д-р Нели Христова, гл. ас. д-р Симеон Матев, докторант Йелена Светозаревич, студент: Десислава Димитрова; ИИИ-БАН: гл. ас. д-р Милкана Мочурова-Георгиева

 

МОН - Фонд „Научни изследвания”, ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2019, № КП-06-Н34 / 5, 05.12.2019 г.

  • Проект „Изследване на съдържанието на общите характеристики на летливи токсични вещества във въглища и пепели от топлоелектрически централи” 2019-2023. Финансиране: 120 000 лв.

Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Костова-Динева, irenko@gea.uni-sofia.bg

 

Участници от ГГФ: доц. д.р Никола Ботушаров, гл. ас. Ралица Събева, д-р Деница Апостолова, докторант Яна Кънчева, студент магистър Росица Пехливанова, студент магистър Александър Караколев.

 

МОН - Фонд „Научни изследвания”, ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2018 № КП-06-Австрия-9 / 29.08.2019 г.

  • Проект „Корелация на къснокредни палеоклиматични събития и етажни граници - доказателства от Тетиски ключови разрези в България и Австрия” 2019-2022. Финансиране: 40 000 лв.

Ръководител на проекта: доц. д-р Полина Павлишина, polina@gea.uni-sofia.bg

 

Участници от ГГФ: гл. ас. д-р Дочо Дочев, магистър Елиза Владимирова.

 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - АВСТРИЯ,
2018 № КП-06-Австрия-1 / 06.08.2019 г.

  • Проект „Изследване на органично вещество в мезозойски седименти от различни географски ширини – Антарктида и Централна Европа” 2019-2021 Финансиране: 40 000 лв.

Ръководител на проекта: проф. д-р Ирена Костова-Динева, irenko@gea.uni-sofia.bg

 

Участници от ГГФ: доц. д.р Никола Ботушаров, гл. ас. Ралица Събева, гл. ас. Данаил Йовчев, д-р Деница Апостолова, студент магистър Росица Пехливанова

 

HORIZON 2020: GREENING THE ECONOMY IN LINE WITH THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

 

ERASMUS + STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR HIGHER EDUCATION (KA203)

 

МОН - Фонд „Научни изследвания”, ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016, ДН 04/9 от 18.12.2016 г

  • Проект "Термохроноложка еволюция на горнокредните порфирно-епитермални системи в Панагюрския сегмент на Централно Средногорие", 2016-2020

Ръководител на проекта: гл. ас. Елеонора Балканска, balkanska@gea.uni-sofia.bg

 

За повече информация: CBGA Conference, 2017, Salzburg, Austria , Geosciences 2017, Sofia, Bulgaria , Geosciences 2018, Sofia, Bulgaria , Geosciences 2019, Sofia, Bulgaria , Geosciences 2019, Sofia, Bulgaria - 2