Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Катедри / Климатология, хидрология и геоморфология / Научни проекти / Nexus подходът в земеделието. Връзката вода – храна в контекста на изменението на климата

   

Тема на проекта: Nexus подходът в земеделието. Връзката вода – храна в контекста на изменението на климата

Базова организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ръководител на научния колектив: проф. д-р Нина Николова

Научен колектив: СУ, ГГФ: проф. д-р Нели Христова, гл. ас. д-р Симеон Матев, докторант Йелена Светозаревич, студент: Десислава Димитрова; ИИИ-БАН: гл. ас. д-р Милкана Мочурова-Георгиева

Финансиране: ФНИ – МОН, 40 000 лв.

Договор № КП-06-КОСТ-2/17.05.2022; продължителност 2 години

 

Проектът е във връзка с дейностите по COST Акция № CA 20138 “NETWORK ON WATER-ENERGY-FOOD NEXUS FOR A LOW-CARBON ECONOMY IN EUROPE AND BEYOND”.

Изследва се приложението на Nexus подхода в земеделието чрез анализ на връзката вода – храна в контекста на изменението на климата. Целта на изследването е чрез разширяване на познанията по отношение на устойчивото използване на водите при отглеждане на земеделски култури да се повиши адаптивния капацитет на земеделието към изменението на климата. Акцентът на изследователската работа е бъде върху оценката и анализа на водния отпечатък (зелената вода - дъждовна вода, при неполивно производство и синя вода - вода за напояване) при производство на основните зърнени култури в България.

За постигане на посочената цел се изпълняват следните задачи:

1) анализ на водния отпечатък при отглеждане на зърнени култури в България на базата на въздействащите фактори (изменение на валежите и различни начини за отглеждане и управление на културите);

2) обмен на знания: създаване на среда за обучение чрез трансфер на технологии между изследователи от различни научни организации (СУ „Св. Климент Охридски“, Институт за икономически изследвания - БАН);

3) развитие на ефективни форми научно и обществено-научно сътрудничество в локален и регионален мащаб.

Основните бенефициенти от изследователската работа по проекта ще бъдат изследователите, които работят по теми относно Nexux подхода, въздействието на климата върху земеделието, както и по проблеми, свързани с използването на водите и водните отпечатъци при земеделските процеси при сегашните условия и бъдещи климатични сценарии. Резултатите от изследването може да се използват при управлението на риска и планиране на земеползването.