Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Специалности / Магистърски програми / Факултет по класически и нови филологии / Общество и култура на Корея

   

Магистърска програма "Общество и култура на Корея"

한국 사회와

 

 

Срок на обучение: 2 семестъра

Начало на обучението – от зимен семестър

Форма на обучение: редовна

 

Ръководител: проф. д-р Светла Къртева-Данчева, e-mail: s.karteva@uni-sofa.bg

 

В програмата се допускат да участват студенти, завършили бакалавърска или магистърска степен в специалност Кореистика или в други научни направления от следните области на Висшето образование –
Хуманитарни науки, Педагогика и Социология, но притежаващи документ от наши или чужди институции за владеене на корейски език- Международен сертификат най-малко ниво TOPIK-II или Сертификат на Институт Седжонг най-малко ниво 2-В.

Необходимият минимален успех на кандидатите за държавна поръчка е мн. добър (4,50) от дипломата за завършено висше образование.

Кандидатите в платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00).

Приемът на кандидатите по държавна поръчка и в платена форма на обучение, се осъществява чрез класиране въз основа на общия успех от държавните изпити на ОКС „бакалавър“ (или от защитата на дипломна работа за ОКС „магистър”) и изпит под формата на събеседване-интервю върху следните теми:

 

1.Корейско културно наследство. Места и предмети, считани за национално културно богатство.

2. Шаманизмът и влиянието му върху културата на Корея.

3. Будизмът и влиянието му върху културата на страната.

4. Корейски традиции – раждане, първия рожден ден на детето, сватба, смърт.

5. Основни характеристики на корейския език и на корейската писменост.

6. Корейската култура по време на японската окупация.

7. Развитието на традиционните културни ценности след създаването на Република Корея и Корейската народнодемократична република.

8. Глобализация на корейската култура.

 

Чрез него се проверява общата им информираност по теми от специалността, както и техните мотиви да се обучават в тази магистърска програма. Оценява се общохуманитарната и изтоковедска подготовка на кандидата, както и способностите му аргументирано да обосновава своите идеи за научна реализация.

Програмата предоставя на студентите възможност да придобият както практически умения по превод от и на корейски език, така и задълбочени знания свързани с особеностите на обществото и културата на корейците.

Като една от най-динамично развиващите се държави в света Република Корея може да служи за пример за отлични обществени, политически и икономически практики. Развитието на КНДР, от друга страна, изисква добро познаване на т.нар. корейски проблем с цел неговото плодотворно решаване в близко бъдеще. Това прави тази магистърска програма актуална и важна.

Студентите, завършили програмата „Общество и култура на Корея” са специалисти с със задълбочени познания, свързани със спецификата както на традиционна и съвременна Корея, така и на целия регион на Източна Азия.

Те придобиват високо ниво на владеене на корейски език, преводачески и консултантски умения, компетентности в областта на общата и частната политология, история, културология, социология, икономика и т.н.

Със своята научноизследователска и експертна квалификация магистрите по общество и култура на Корея могат да намерят професионалната си реализация в различни държавни институции, включително и МВнР, в дипломацията, междуправителствените и международните организации, образованието; научноизследователските институти и центрове; институциите на културата, музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан по-специално с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия между България и Корея, а също така и със страните от Източна Азия като цяло.

 

Учебни планове