Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия

   

РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д-р РОСИЦА НИКОЛОВА

стая 230, 231, телефон 02 8161 694, 02 8161 392

e-mail rnikolova@chem.uni-sofia.bg

 

Научно-изследователски лаборатории:

Научно-изследователски проекти:

Преподаватели

 

Основана 1889 г.

Научноизследователско направление: органичен синтез; природни органични съединения и органичен анализ; структура и реакционна способност на органичните съединения; квантова органична химия; елементорганична химия и химия на отровните вещества; органичен хетерогенен катализ; хроматографски методи; органична фотохимия, структурен анализ на органични съединения; ЯМР спектроскопия и мас-спектроскопия.

 

Основоположник на катедрата по органична химия е д-р Пенчо Райков. Той е първият български изследовател - химик в различни области. Учебната и научна дейност в катедрата по органична химия се развиват на високо академично ниво с участието на първите преподаватели: П. Тишков, Г. Каназирски, Т. Райкова, А. Златаров, Д. Иванов и др. Много випускници създават и работят в учебно - научни звена по органична химия в новосъздадени научни училища и институти.

Проф. Райков и неговите сътрудници развиват многостранна научна дейност в областите на синтеза и анализа на органичните съединения, теоретични проблеми на органичната химия, биохимията, фитохимията, фотохимията, промишлената органична химия, лабораторната техника и др. На тази основа в катедрата се изграждат учебно - научни лаборатории по биохимия - проф. д-р А. Златаров, органометална химия - проф. д-р Д. Иванов, гл. ас. Е. Зидаров, органичен синтез - проф. Хр. Иванов, проф. дхн. П. Марков и др., природни органични съединения и органичен анализ - проф. Ч. Иванов (ВХТИ), доц. Б. Стоянова и др., структура и реакционна способност на органичните съединения - професорите д-р Б. Куртев, дхн. Ив. Пожарлиев и дхн. Н. Моллов и др., квантово органична химия - проф. Н. Тютюлков, елементорганична химия и химия на отровните вещества - проф. дхн. М. Кирилов, проф. дхн Г. Петров, органичен хетерогенен катализ и хроматографски методи - професорите Хр. Димитров, Д. Шопов (БАН) и дхн. Н. Пецев, органична фотохимия - проф. дхн П. Марков и доц. д-р И. Петков, физични методи за структурен анализ на органични съединения - проф. А. Трифонов (БАН), молекулна спектроскопия - акад. дхн. И. Юхновски (БАН), проф. М. Арнаудов, ЯМР спектроскопия - проф. дхн. Ст. Спасов (БАН), мас-спектроскопия - доц. д-р П. Хаджиева.

Катедрата обучава студенти - химици по органична химия за специалностите: Химия, Химия и физика и Химия и информатика - бакалавърска степен, както и обучението по органична химия на студентите от Биологическия факултет. От учебната 2006/2007г. стартират и новите специалности Екохимия, Ядрена химия и Компютърна химия. Катедрата по органична химия има две магистратури: Органична химия и Органични материали във висшите технологии.

Осъществено е ползотворно научно сътрудничество с университети от Франция, Германия, Русия, Полша, Белгия, Италия, Испания и др.

Всички преподаватели, които работят в катедрата, са публикували общо над 2500 научни труда в реномирани международни списания.