Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Биология / Клетъчна биология и патология

   

Ръководител: доц. д-р Таня Топузова-Христова
тел: (02) 8167 213
е-mail: topouzova@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: доц. д-р Веселина Москова-Думанова
тел: (02) 8167 226
е-mail: moskova@biofac.uni-sofia.bg

Форма на обучение: редовно (държавна субсидия и платено обучение)
Срок на обучение: 3 семестъра
Прием: зимен семестър

Завършилите специалността са подготвени за:

Професионална реализация в Институтите от сферата на здравеопазването, диагностични и изследователски лаборатории, болнични заведения, както и редица научни институти. Завършилите тази степен могат да намерят своето място в обслужващи лаборатории към промишлени предприятия, а така също и в медико-биологични области от администрацията, мениджмънта и маркетинга.

Свободно боравене с широк спектър съвременни методи, използвани в клетъчната биология; приложение на тези методи в патологията за прогнозиране и диагностика на редица заболявания на клетъчно и тъканно ниво; възможности за участие в разработването и реализирането на разгърнати научно-изследователски програми, изясняващи причинно-следствената връзка при прехода норма – патология на клетката; създаване на in vitro моделни тест-системи за оценка на цитотоксичност на нови лекарствени препарати, продукти на фармакологичната и химична промишленост.

Общи изисквания към подготовката на студентите:

Общи изисквания

- да надграждат получените знания от широката теоретична подготовка по задължителните и избираеми дисциплини,

- да прилагат новополучените теоретични знания от съответните дисциплини в магистърската програма на практика,

- самостоятелно да ползват различни литературни източници, научната периодика по въпросите, които представляват интерес за тях,

- да използват новите методи и научни подходи при разработване на самостоятелни експериментални задачи.

Специални изисквания

- свободно да боравят с широк спектър от съвременни методи, използвани в клетъчната биология,

- самостоятелно да решават възникналите в хода на експерименталната работа въпроси,

- самостоятелно да боравят и прилагат най-новите подходи при разработването на дипломните работи,

- да се интегрират успешно с екипи от различни научно-изследователски организации,

- да участват в разработването и реализирането на разгърнати научно-изследователски програми, изясняващи причинно-следствената връзка при прехода норма – патология на клетката.

Професионални знания и умения, характерни за специалността

- да подхождат професионално при разработване на планираните експериментални задачи, с усвоените по време на курса методи като: клетъчно култивиране, РСR, имунологични, хистохимични и цитохимични методи, биохимични методи за анализ на макромолекули, методи за сепариране на клетъчни структури, методи, доказващи развитието на патологични процеси в клетката,

- успешно да реализират фундаменталните познания и научни умения в тясна интеграция с научно-изследователски колективи,

- да решават проблеми от практическо естество, свързани с прогнозиране и диагностициране на патологични процеси на клетъчно и тъканно ниво,

- да създават in vitro моделни тест-системи за оценка на цитотоксичност на нови лекарствени препарати, продукти на фармакологичната и химична промишленост.