Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми

   

Всички кандидати за места, за които държавата осигурява средства, се явяват на конкурсен изпит (събеседване по теми). Събеседването е под формата на писмен изпит и/или свободен разговор по една или повече от посочените теми към всяка магистърска програма. Целта е да се провери доколко знанията на кандидата допринасят за развитието на проблемно и асоциативно мислене и за мотивацията за избор именно на тази магистърска програма.

Състезателният бал се формира от:

1. Оценката от конкурсния изпит, умножена с коефициент 2.

2. Средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити);

3. Една оценка от дипломата за висше образование по избор от посочените за всяка магистърска програма – балообразуваща оценка.

Максималният бал е 24.

Кандидатите за обучение срещу заплащане се класират по документи, като балът се формира от:

1. Средният успех от семестриалните изпити;

2. Средният успех от държавните изпити;

3. Една оценка от дипломата за висше образование по избор от посочените като балообразуващи за всяка магистърска програма или по преценка на ръководителя на магистърската програма.

Максималният бал е 18.

За платената форма на обучение могат да кандидатстват лица, завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от Добър.

Ако кандидатите са от отдалечени бакалавърски специалности, обучението се осъществява по учебен план за неспециалисти, който е с продължителност 3 или 4 семестъра, с начало четен (летен) семестър, редовна форма на обучение срещу заплащане.