Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Периодична доставка на хартия, тонери, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   

с 5 обособени позиции:

 

  1. Доставка на различни видове копирна, принтерна и факс хартия;
  2. Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства;
  3. Доставка на канцеларски материали;
  4. Доставка на консумативи и аксесоари за офис техника;
  5. Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Срок за получаване на оферти: 27.06.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.06.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала

Съобщение с изх. № 72-00-1213 от 22.06.2018 г. относно: промяна на мястото на отваряне на офертите за участие в обществена поръчка.

22.06.2018 г.

Решение АОП РД 40 - 76/ 22.05.2018 г.

24.05.2018г.

Обявление за поръчка

24.05.2018г.

Документация

24.05.2018г.

Проект на договор

24.05.2018г.

Техническа Спецификация - приложение 1

24.05.2018г.

Образци на документи

24.05.2018г.

Приложение към Техническо предложение

24.05.2018г.

Приложение към Ценово предложение

24.05.2018г.

Приложение еЕЕДОП

24.05.2018г.

Методическо указание за попълване на еЕЕДОП

24.05.2018г.

Разяснения с изх.№72-00-1047 от 01.06.2018 г.

01.06.2018 г.

Разяснения с изх.№72-00-1081 от 05.06.2018 г.

05.06.2018 г.

Разяснения с изх.№72-00-1110 от 11.06.2018 г.

11.06.2018 г.

Разяснения с изх.№72-00-1181 от 18.06.2018 г.

18.06.2018 г.

Протокол №1

27.09.2018 г.

Протокол №2

27.09.2018 г.

Протокол №3

27.09.2018 г.

Протокол №4

27.09.2018 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-109/27.09.2018г.

27.09.2018 г.

Решение РД 40-150//27.09.2018г. по Обособена позиция №2

27.09.2018 г.

Решение РД 40-149//27.09.2018г. по Обособена позиция №3

27.09.2018 г.

Решение РД 40-151//27.09.2018г. по Обособена позиция №5

27.09.2018 г.

Протокол №5

15.10.2018 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-112/15.10.2018г.

15.10.2018 г.

Решение РД 40-159//15.10.2018г. по Обособена позиция №1

15.10.2018 г.

Решение РД 40-158//15.10.2018г. по Обособена позиция №4

15.10.2018 г.

Решение РД 40-167//22.10.2018г. за изменение на влязло в сила Решение по Обособена позиция №3

22.10.2018 г.

Решение РД 40-183//07.11.2018г. за изменение на влязло в сила Решение по Обособена позиция №1

07.11.2018 г.

Договор: №80-09-207/23.10.2018г. с "АТС България" ООД по Обособена позиция №2

19.11.2018 г.

Договор: №80-09-224/09.11.2018г. с "Плесио Компютърс" ЕАД по Обособена позиция №4

19.11.2018 г.

Договор: №80-09-211/30.10.2018г. с "Офис Консумативи" ООД по Обособена позиция №5

19.11.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка

19.11.2018 г.

Договор: №80-09-231/21.11.2018г. с Кооперация "Панда" по Обособена позиция №3

06.12.2018 г.

Договор: №80-09-238/30.11.2018г. с "Плесио Компютърс" ЕАД по Обособена позиция №1

06.12.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка

06.12.2018 г.

Допълнително споразумение с вх.№ 80-09-14/17.01.2018г.

17.01.2019 г.