Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Организиране и провеждане на обучителни школи

   

Обособена позиция № 1 "Изнесена обучителна школа 2 по проект BG05M2OP001-2.009- 0028 „Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден“, Обособена позиция № 2 „Изнесена обучителна школа 3 по проект BG05M2OP001-2.009-0028 "Постигане на оптимална среда за обучение, научни изследвания, иновации и устойчиво развитие на човешкия капитал в сферата на химическите науки: Адаптиране на образованието днес за утрешния ден";Обособена позиция № 3 „Лятна школа по поект BG05M2OP001-2.009-0005 "Модерна палеославистика и медиевистика“

 

Срок за получаване на оферти: 27.02.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 28.02.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 2

 

Решение АОП РД 40 - 12/ 22.01.2018 г.

24.01.2018 г.

Обявление за поръчка

24.01.2018 г.

Документация

24.01.2018 г.

Образци на документи

24.01.2018 г.

Протокол

13.03.2018 г.

Доклад с изх.№ 70-58-32 от 13.03.2018 г.

13.03.2018 г.

Решение РД 40-45 от 13.03.2018 г. по Обособена позиция №1

13.03.2018 г.

Решение РД 40-44 от 13.03.2018 г. по Обособена позиция №2

13.03.2018 г.

Решение РД 40-43 от 13.03.2018 г. по Обособена позиция №3

13.03.2018 г.

Решение РД 40-69 от 04.05.2018 г. за прекратяване на процедурата по Обособена позиция №3

04.05.2018 г.

Договор № 80-09-87/ 12.04.2018 г. с "ОРБИТА БГ Плевен" ЕООД по обособена позиция 1

Договор № 80-09-102/ 04.05.2018 г. с "ХОРНИТ" ООД по обособена позиция 2

12.05.2018 г.

Обявление за Възложена поръчка и прекратена по обособена позиция 3

12.05.2018 г.

Обявление за приключване на договор 80-09-87/ 14.04.2018 г., с ID 960237

Обявление за приключване на договор 80-09-102/ 04.05.2018 г., с ID 961262

21.02.2020 г.