Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление “води“ и „отпадъци”

   

Срок за получаване на оферти: 26.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 27.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 2

Решение РД-40-116/ 15.07.2019 г.

18.07.2019г.

Обявление за поръчка

18.07.2019г.

Документация

18.07.2019г.

Проект на договор

18.07.2019г.

Образци на документи

18.07.2019г.

Приложение към Техническите спецификации

18.07.2019г.

Приложение ЕЕДОП

18.07.2019г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

18.07.2019г.

Разяснения с изх.№70-87-67/ 05.08.2019г.

05.08.2019 г.

Разяснения с изх.№70-87-68/ 05.08.2019г.

05.08.2019 г.

Разяснения с изх.№70-87-69/ 05.08.2019г.

05.08.2019 г.

Разяснения с изх.№70-87-1612/ 08.08.2019г.

08.08.2019 г.

Разяснения с изх.№70-87-1613/ 08.08.2019г.

08.08.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-1653/ 15.08.2019г.

15.08.2019 г.

Разяснения с изх.№72-00-1661/ 16.08.2019г.

16.08.2019 г.

Протокол №1

23.10.2019 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-104/ 15.01.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

15.01.2020 г.

Протокол №2

31.01.2020 г.

Протокол №3

31.01.2020 г.

Доклад с вх.№ 70-58-25/31.01.2020г.

31.01.2020 г.

Решение РД 40-19/31.01.2020г.

31.01.2020 г.

Договор 80-09-46/13.03.2020г.

06.04.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

06.04.2020 г.