Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор)

   

Срок за получаване на оферти: 03.07.2018г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 04.07.2018г. 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

Решение АОП

31.05.2018г.

Обявление за поръчка

31.05.2018г.

Документация

31.05.2018г.

Техническа Спецификация

31.05.2018г.

Образци на документи

31.05.2018г.

Приложения

31.05.2018г.

Приложение еЕЕДОП

31.05.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

31.05.2018г.

Разяснения №72-00-1182/18.06.2018г.

19.06.2018г

Протокол №1

31.07.2018г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-1569/08.08.2018г.

08.08.2018г.

Протокол №2

15.08.2018г.

Протокол №3

15.08.2018г.

Протокол №4

15.08.2018г.

Доклад с Вх. № 70-58-99/15.08.2018г.

15.08.2018г.

Решение РД 40-133/15.08.2018г.

15.08.2018г.

Протокол 3.1

28.05.2019г.

Доклад с Вх.№ 70-58-54/28.05.2019г.

28.05.2019г.

Решение РД 40-80/28.05.2019г.

28.05.2019г.

Договор 80-09-98/01.07.2019г.

17.07.2019г.

Обявление за Възложена поръчка

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 1

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 2

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 3

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 4

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 5

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 6

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 7

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 8

17.07.2019г.

Приложения към Договор 80-09-98/01.07.2019г. част 9

17.07.2019г.