Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE)

   

Срок за получаване на оферти: 01.07.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 02.07.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Удължен срок за получаване на оферти: 17.07.2020 г. до 17:30 ч.

Обновена дата за отваряне на оферти: 20.07.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД 40-114/ 22.05.2020г.

26.05.2020г.

Обявление за поръчка

26.05.2020г.

Документация

27.05.2020г.

Образци на документи

27.05.2020г.

Техническа спецификация

27.05.2020г.

Проект на договор

27.05.2020г.

Приложение ЕЕДОП

27.05.2020г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

26.05.2020г.

Решение РД 40-131/08.06.2020г.

10.06.2020г.

Коригирана документация

10.06.2020г.

Разяснения с изх.№ 72-00-1032/16.06.2020 г.

16.06.2020г.

Разяснения с изх.№ 72-00-1199/06.07.2020 г.

06.07.2020г.

Разяснения с изх.№ 72-00-1244/10.07.2020 г.

10.07.2020 г.

Протокол №1

03.08.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-1634/04.09.2020г. за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри"

04.09.2020 г.

Протокол №2

16.09.2020 г.

Протокол №3

16.09.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-111/16.09.2020г.

16.09.2020 г.

Решение РД 40-217/16.09.2020г.

16.09.2020 г.

Обявление за възложена поръчка

11.12.2020 г.

Договор 80-09-209/05.11.2020г. с Галчев Инженеринг ЕООД

11.12.2020 г.

Техническо предложение на Галчев Инженеринг ЕООД

11.12.2020 г.

Ценово предложение на Галчев Инженеринг ЕООД

11.12.2020 г.

Допълнително споразумение с №80-09-302/22.11.2022г.

30.11.2022 г.

Обявление за изменение на договор за обществена поръчка

30.11.2022 г.