Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано технологично оборудване за Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 4 обособени позиции

   

Обособена позиция – 1 Атомно-силов микроскоп с приставка за нано-литография;

Обособена позиция – 2 Тенсиометър с пълен комплект допълнителни модули;

Обособена позиция – 3 Потециостат;

Обособена позиция – 4 Диференциален сканиращ калориметър (ДСК)

 

Срок за получаване на оферти: 14.01.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 15.01.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД 40-235/ 06.12.2019 г.

09.12.2019 г.

Обявление за поръчка

09.12.2019 г.

Документация

11.12.2019 г.

Образци на документи

11.12.2019 г.

Проект на договор

11.12.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

11.12.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

11.12.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

11.12.2019 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП (Етап 2)

20.12.2019 г.

Протокол № 1

07.02.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-458/ 27.02.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

27.02.2020 г.

Протокол № 2

01.04.2020 г.

Протокол № 3

01.04.2020 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-44/ 01.04.2020 г.

01.04.2020 г.

Решение РД 40-73/ 01.04.2020 г.

01.04.2020 г.

Договор 80-09-70/ 03.06.2020 г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 1

11.06.2020 г.

Договор 80-09-67/ 28.05.2020 г. с "ДАНС ФАРМА" ЕООД по обособена позиция 2

11.06.2020 г.

Договор 80-09-77/ 04.06.2020 г. с "МЕТРОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД по обособена позиция 3

11.06.2020 г.

Договор 80-09-66/ 28.05.2020 г. с "ЕЛТА 90М" ООД по обособена позиция 4

11.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка ID 981288

11.06.2020 г.