Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура във Факултета по химия и фармация и Физическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008, включваща 5 обособени позиции.

   

обособена позиция № 1 Аргонов лазер;

обособена позиция № 2 X-Y позиционираща масичка за микроскоп с автофокус;

обособена позиция № 3 Оптична кювета за високо налягане (с диамантени прозорчета);

обособена позиция № 4 Оптичен микрокриостат (охлаждане с течен азот, окомплектован с вакуумна и криогенна техника);

обособена позиция № 5 Флуориметър за измерване на флуоресценция, хемилуминисценция или фосфоресценция и спектри на възбуждане

 

Срок за получаване на оферти: 24.09.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 25.09.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД-40-143/ 15.08.2019г.

19.08.2019 г.

Обявление за поръчка

19.08.2019 г.

Документация

20.08.2019 г.

Проект на договор по обособени позиции 1, 2, 3 и 4

Проект на договор по обособена позиция 5

20.08.2019 г.

Образци на документи

20.08.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

20.08.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

20.08.2019 г.

Протокол 1

25.10.2019 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-2310/ 07.11.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

07.11.2019 г.

Протокол 2

22.11.2019 г.

Доклад 70-58-140/ 22.11.2019 г.

22.11.2019 г.

Решение РД 40-227/ 22.11.2019 г.

22.11.2019 г.

Договор 80-09-1/ 07.01.2020 г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 1

10.01.2020 г.

Договор 80-09-4/ 07.01.2020 г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 2

10.01.2020 г.

Договор 80-09-3/ 07.01.2020 г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 3

10.01.2020 г.

Договор 80-09-2/ 07.01.2020 г. с "АСТЕЛ" ЕООД по обособена позиция 4

10.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка по обособени позиции 1, 2, 3 и 4 , и прекратена по обособена позиция 5

10.01.2020 г.