Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ”

   

по проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, финансиран от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР, по 8 обособени позиции както следва:

Обособена позиция № 1: Оборудване за работа с лабораторни животни;

Обособена позиция № 2: Комплексно оборудване за хематологични изследвания;

Обособена позиция № 3: Комплексно оборудване за биохимично изследване на кръв, серум и урина;

Обособена позиция № 4: Оборудване за изследване на метаболизъм и хранително поведение;

Обособена позиция № 5: Оборудване за газова обмяна и непряка калориметрия;

Обособена позиция № 6: Оборудване за регистриране на сигнали от клетки, органи и животни;

Обособена позиция № 7: Комплексно оборудване за in vivo изследвания на поведение при гризачи;

Обособена позиция № 8: Оборудване за миографски изследвания.

 

Срок за получаване на оферти: 30.03.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 31.04.2020 г., 14:00 ч., Ректорат

НОВ СРОК за получаване на оферти: 31.03.2020 г. до 17:30 ч.

НОВА ДАТА за отваряне на оферти: 01.04.2020 г., 14:00 ч., Ректорат - Зала Яйцето

 

Решение РД-40-34/ 24.02.2020 г.

27.02.2020 г.

Обявление за поръчка

27.02.2020 г.

Документация

27.02.2020 г.

Образци на документи

27.02.2020 г.

Проект на договор

27.02.2020 г.

Приложение ЕЕДОП

27.02.2020 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

27.02.2020 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 40-55/ 06.03.2020 г.

09.03.2020 г.

Протокол № 1

05.05.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-916/ 01.06.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

01.06.2020 г.

Протокол № 2

18.06.2020 г.

Протокол № 3

18.06.2020 г.

Доклад № 70-58-72/ 18.06.2020 г.

18.06.2020 г.

Решение № РД 40-145/ 18.06.2020 г.

18.06.2020 г.

Договор 80-09-146/ 25.08.2020 г. с "ЛАБКО" ЕООД по обособена позиция 8

16.09.2020 г.

Договор 80-09-147/ 25.08.2020 г. с "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД по обособена позиция 6

16.09.2020 г.

Договор 80-09-148/ 25.08.2020 г. с "ЕЛТА 90М" ООД по обособена позиция 4

16.09.2020 г.

Обявление за възложена поръчка и прекратяване по обособени позиции №1, №2, №3, №5 и №7

16.09.2020 г.