Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на основно и специализирано лабораторно оборудване по проект BG05M2OP001-1.002-0012, с 13 обособени позиции

   

Обособена позиция № 1: Доставка на ламинарни боксове, химическа камина и помощно оборудване.

Обособена позиция № 2: Доставка на лабораторни микроскопи.

Обособена позиция № 3: Доставка на апаратура за подготовка и парна стерилизация.

Обособена позиция № 4: Доставка на апаратура с нагряване.

Обособена позиция № 5: Доставка на общо лабораторно оборудване.

Обособена позиция № 6: Доставка на апаратура за молекулни анализи.

Обособена позиция № 7: Доставка на нискотемпературна техника.

Обособена позиция № 8: Доставка на модулна автоматизирана система за подготовка и разливане на хранителни среди и проби.

Обособена позиция № 9: Доставка на лабораторни центрофуги.

Обособена позиция № 10: Доставка на високооборотна центрофуга.

Обособена позиция № 11: Доставка на uv-vis спектрофотометър за работа с микроплаки и кювети.

Обособена позиция № 12: Доставка на автоматизирана дигитална микроскопска система.

Обособена позиция № 13: Доставка на микрокапилярен флоуцитометър.

 

Срок за получаване на оферти: 13.01.2020 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 14.01.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

НОВ СРОК за получаване на оферти: 27.01.2020 г. до 17:30 ч.

НОВА ДАТА за отваряне на оферти: 28.01.2020 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1

 

Решение РД-40-228/ 25.11.2019 г.

28.11.2019 г.

Обявление за поръчка

28.11.2019 г.

Документация

28.11.2019 г.

Образци на документи

28.11.2019 г.

Проект на договор

28.11.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

28.11.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

28.11.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация РД 40-240/ 11.12.2019г.

16.12.2019 г.

Коригирана документация

16.12.2019 г.

Коригирани образци на документи

16.12.2019г.

Разяснения с изх.№72-00-63/ 10.01.2020г.

10.01.2020 г.

Разяснения с изх.№72-00-89/ 14.01.2020г.

14.01.2020 г.

Разяснения с изх.№72-00-137/ 17.01.2020г.

17.01.2020 г.

Протокол № 1

07.02.2020 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-758/ 28.04.2020 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

28.04.2020 г.

Протокол № 2

27.05.2020 г.

Протокол № 3

27.05.2020 г.

Доклад № 70-58-59/ 27.05.2020 г.

27.05.2020 г.

Решение № РД 40-116/ 27.05.2020 г.

27.05.2020 г.

Договор 80-09-139/ 07.08.2020 г. с "СОФЛАБ" EООД по обособена позиция 1

18.09.2020 г.

Договор 80-09-130/ 04.08.2020 г. с "ЕЛТА 90М" ООД по обособена позиция 2

18.09.2020 г.

Договор 80-09-129/ 04.08.2020 г. с "ЛАБПРИМ" ЕООД по обособена позиция 4

18.09.2020 г.

Договор 80-09-138/ 06.08.2020 г. с "АА МЕДИКЪЛ БЪЛГАРИЯ" ООД по обособена позиция 6

18.09.2020 г.

Договор 80-09-128/ 04.08.2020 г. с "ЛАБПРИМ" ЕООД по обособена позиция 7

18.09.2020 г.

Договор 80-09-132/ 04.08.2020 г. с "БИОСИСТЕМИ" ООД по обособена позиция 9

18.09.2020 г.

Договор 80-09-133/ 04.08.2020 г. с "ЛАБКО" ЕООД по обособена позиция 10

18.09.2020 г.

Договор 80-09-131/ 04.08.2020 г. с "БИОСИСТЕМИ" ООД по обособена позиция 11

18.09.2020 г.

Договор 80-09-120/ 24.08.2020 г. с "ФОТ" ООД по обособена позиция 13

18.09.2020 г.

Обявление за възложена поръчка и прекратяване по обособени позиции №3, №5, №8 и №12

18.09.2020 г.