Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на лабораторно оборудване за разработване и качествен контрол на прахове, гранули и таблетки по проект BG05M2OP001-1.002-0012, включваща две обособени позиции.

   

Срок за получаване на оферти: 13.08.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 14.08.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

 

Решение РД - 40- 111/ 03.07.2019 г.

08.07.2019 г.

Обявление за поръчка

08.07.2019 г.

Документация

08.07.2019 г.

Проект на договор

08.07.2019 г.

Образци на документи

08.07.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

08.07.2019 г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

08.07.2019 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-1916/ 24.09.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

24.09.2019 г.

Протокол №1

11.10.2019 г.

Протокол №2

11.10.2019 г

Протокол №3

11.10.2019 г.

Протокол №4

11.10.2019 г.

Доклад с Вх.№ 70-58-114/ 11.10.2019 г.

11.10.2019 г.

Решение РД 40-203/ 11.10.2019 г.

11.10.2019 г.

Договор 80-09-178/ 14.11.2019 г. с "ЛАБПРИМ" ЕООД по обособена позиция 1

21.11.2019 г.

Договор 80-09-179/ 14.11.2019 г. с "ЛАБПРИМ" ЕООД по обособена позиция 2

21.11.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

21.11.2019 г.