Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка и гаранционна поддръжка на оборудване (компютърна техника, непрекъсваеми токозахранващи устройства, мрежово оборудване и сървъри) по 4 обособени позиции

   

 

Обособена позиция № 1: Доставка и гаранционна поддръжка на компютърна техника

Обособена позиция № 2: Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми токозахранващи устройства

Обособена позиция № 3: Доставка и гаранционна поддръжка на мрежово оборудване

Обособена позиция № 4: Доставка и гаранционна поддръжка на сървъри

 

Срок за получаване на оферти: 17.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 18.01.2019 г., 16:30 ч., Ректорат - Зала 1.

 

Решение РД 40-217/12.12.2018г.

14.12.2018г.

Обявление за поръчка

14.12.2018г.

Документация

14.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП за Обособена позиция №1

14.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП за Обособена позиция №2

14.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП за Обособена позиция №3

14.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП за Обособена позиция №4

14.12.2018г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 72-00-805/17.04.2019г.

17.04.2019г.

Протокол №1

17.05.2019г.

Протокол №2

17.05.2019г.

Доклад с вх.№ 70-58-50/17.05.2019г.

17.05.2019г.

Решение РД 40-73/17.05.2019г. по Обособена позиция №1

17.05.2019г.

Решение РД 40-74/17.05.2019г. по Обособена позиция №2

17.05.2019г.

Решение РД 40-76/17.05.2019г. по Обособена позиция №3

17.05.2019г.

Решение РД 40-75/17.05.2019г. по Обособена позиция №4

17.05.2019г.

Решение РД 40-102/19.06.2019г. за отмяна на влязло в сила Решение по Обособена позиция №4

19.06.2019г.

Договор 80-09-92/21.06.2019 г. с "Лирекс БГ" ООД , обособена позиция 3

23.07.2019 г.

Договор 80-09-94/21.06.2019 г. с "Профи Трейд" ЕООД , обособена позиция 2

23.07.2019 г.

Договор 80-09-102/05.07.2019 г. с Кооперация "Панда" , обособена позиция 1

23.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

23.07.2019 г.

Договор 80-09-117/06.08.2019 г. със "Специализирани бизнес системи" АД , обособена позиция 4

09.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

09.08.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 949348

13.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 949340

13.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 949958

18.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка с ID 949957

18.12.2019 г.